Treballs premiats

Anàlisi de la qualitat microbiològica dels sorrals de Tarragona

Anàlisi de la qualitat microbiològica dels sorrals de Tarragona

Detall

Àmbit temàtic: BIOLOGIA GENERAL
Edició: Premiats 2013

Àrea coneixement:    Microbiologia
Centre:    Col•legi La Salle, Reus
Autor/s autora/es:    Yago Nel Vila Gracia
Nivell educatiu:    2n Batxillerat
Tutors/es:    Fèlix Fernàndez Norte

L’objectiu principal que ha tingut aquest treball de recerca està relacionat amb el disseny experimental dut a terme durant l’estada a l’empresa, aquest podrà aportar una idea viable sobre la reducció de microorganismes patògens en els sorrals de Tarragona; en aquest disseny es mostrarà si l’aigua de la xarxa pública disminueix la concentració de microorganismes presents en els sorrals o si té uns efectes indiferents en la seva producció.
D’altres objectius serien poder aportar una certa col•laboració en l’àmbit higiènic i sanitari al Laboratori Municipal de Tarragona, ja que els sorrals són un camp de recent estudi; esbrinar si en l’actualitat hi ha una contaminació superior en els sorrals que l’any 2007.
Un altre objectiu a assolir és conscienciar la població sobre la fragilitat higiènica a què alguns sorrals es troben exposats i la vulnerabilitat dels infants davant els possibles microorganismes que poden habitar-hi en algun moment determinat. Aquest treball de recerca té com a objectiu final promoure l’interès de l’Ajuntament a investigar en aquest camp poc estudiat.

Totes les anàlisis microbiològiques han estat realitzades en el Laboratori Municipal de Tarragona seguint un procés normalitzat de treball preestablert, sempre sota la supervisió de l’analista Ígor López. S’ha treballat amb un nivell de dilució que garanteix uns resultats precisos i fiables.
Els sorrals analitzats pertanyen a la ciutat de Tarragona i van ser seleccionats de manera que abastessin totes les zones de la ciutat. La recollida de mostres es va realitzar en dos dies consecutius amb una temperatura mitjana semblant, cal afegir que en el moment de la recollida de les diferents mostres, es va realitzar l’etiquetatge de les mateixes per poder tenir en tot moment una perfecta traçabilitat.
Posteriorment, al laboratori, es van separar 10 grams de mostra de cada sorral i se’ls va afegir 90 mL d’aigua peptonadai i un cop homogeneïtzada la barreja, es van emmagatzemar a la nevera per a una posterior anàlisi.

La conclusió primordial d’aquest treball és la viabilitat de l’assaig experimental dut a terme amb una mostra de sorral contaminada del parc de Les Amèriques. En aquest experiment s’ha demostrat que l’aigua de la xarxa pública, amb una concentració de 0,21 mg Cl/L, abocada setmanalment en els sorrals, provoca una disminució d’un 90% dels microorganismes presents amb uns costos gairebé nuls; amb excepció dels fongs i llevats que augmenten en nombre.
També es va realitzar un disseny experimental, emprant la mateixa sorra de Les Amèriques,  abocant-li aigua clorada d’una concentració d’1,10 g Cl/L. Tot i la seva elevada concentració de clor, el nombre de microorganismes no va disminuir amb la suficient rellevància respecte al nombre de microorganismes obtinguts amb la inoculació de l’aigua de la xarxa pública i, per tant, és inviable.
Quant a la comparació dels sorrals de 2007 amb els mateixos de 2012, els resultats s’han mantingut estables amb alguna excepció com, per exemple, la dràstica disminució de coliforms fecals en el sorral de la plaça Imperial Tàrraco, o l’augment considerable de coliforms fecals en el sorral de Bonavista.


Compartiu aquest projecte