Treballs premiats

Anàlisi dialectològica d’uns parlars del Solsonès

Anàlisi dialectològica d’uns parlars del Solsonès

Detall

Àmbit temàtic: FILOLOGIA/LINGÜÍSTICA/SOCIOLINGÜÍSTICA
Edició: Premiats 2015

Centre: Institut Francesc Ribalta, Solsona
Autors: Júlia Sala Prat
Nivell educatiu: 2n de batxillerat
Tutors: Eugeni Barniol Estany

 

Objectius:

L’objectiu principal d’aquest treball és aprofundir al màxim en la mesura de les meves possibilitats, en l’anàlisi dialectològica d’uns parlars específics del Solsonès.

Per arribar a aquest objectiu general, caldrà treballar a partir de diferents paràmetres:

– un feix d’isoglosses entre el català nord-occidental i el central, així es podrà comparar amb altres mapes i comprovar si han estat precisos a l’hora de fer la línia que travessa el Solsonès – l’anàlisi de les parles d’uns habitants del Solsonès, per tal d’incloure cada municipi en algun dels dialectes – el grau de similitud en la parla de diferents persones de la comarca – la cerca d’algunes particularitats en aquests parlars, com pot ser la presència del parlar xipella al Solsonès.

 

Metodologia:

Per poder complir els objectius i comprovar les hipòtesis serà necessari utilitzar informació teòrica d’internet, programes informàtics com el Word i per extreure tota la part pràctica es faran 28 entrevistes a persones amb unes característiques determinades.
Per realitzar les entrevistes i les pautes per seguir és necessari escollir les persones adequades, les preguntes adients i utilitzar un material fàcil de manejar per enregistrar les entrevistes.
Les persones i els seus pares han de ser natius d’un municipi concret i han de tenir el mínim d’influència central i nord-occidental possible.
Paral·lelament, s’han de crear les preguntes que es faran a les entrevistes i el mètode que s’usarà per sintetitzar-les.
Finalment, per poder fer anàlisis estadístics s’utilitzaran programes per poder crear gràfics i mapes fàcils d’interpretar.

 

Conclusions:

Aquest treball ha complert els objectius proposats i ha comprovat les hipòtesis plantejades inicialment.
Tot i així, no es pot considerar un treball totalment fiable ja que s’han fet només dues entrevistes a cada municipi i ha recollit les dades una estudiant de segon de batxillerat els coneixements de la qual no són exactes ni complets. Hi ha poc mostreig en les entrevistes ja que va ser difícil trobar gent que complís totes les condicions proposades.

Pel que fa al contingut, es va poder comprovar que el Solsonès és una comarca amb la confluència dels dos dialectes. Predomina lleugerament el dialecte central sobre el nord-occidental, però hi ha característiques d’aquest últim molt integrades a tota la població.
La divisió de la comarca, per això, no es pot determinar exactament ja que depèn de la característica estudiada. Tot i això, es pot aproximar i veiem que s’assembla a la divisió entre les conques dels rius de la comarca (per una banda el riu Cardener i per l’altra els afluents del Segre).


Compartiu aquest projecte