Treballs premiats

Anàlisi grafològica evolutiva de nois i noies

Anàlisi grafològica evolutiva de nois i noies

Detall

Àmbit temàtic: ECONOMIA/SOCIOLOGIA/POLÍTICA
Edició: Premiats 2018

Centre: Institut Montsoriu, Arbúcies

Autora: Aina Martí Soler

Nivell educatiu: Segon de batxillerat

Tutora: Sílvia Carbó Martí


Compartiu aquest projecte

Objectius

-Continuar el Projecte de Recerca de 4t que tenia com a objecte d’estudi observar qui personalitzava primer la seva grafia si els nois o les noies. En aquell cas no es van obtenir suficients escrits i es va decidir continuar amb el mateix tema, però ampliant-ne el nombre.

-Verificar la següent hipòtesi: Les noies són les primeres que personalitzen la seva lletra.

– Aportar noves dades objectives en els estudis de cal·ligrafia i grafologia.

 

 

Metodologia

S’han cercat persones que guardessin textos de quatre edats diferents (3r i 5è de Primària i 1r i 3r d’ESO) per així poder analitzar cadascun dels escrits i observar en quin moment es produeix la personalització de la grafia en cada cas. S’ha estudiat mitjançant els escrits de 20 nois i 20 noies. Després d’analitzar-los grafològicament, s’ha dut a terme una comprovació dels resultats, repetint el procés amb 20 exàmens de nois i 20 de noies de cada edat escollida. D’aquesta manera s’ha pogut observar si els resultats obtingut de l’anàlisi dels escrits s’atenien amb la realitat.

Conclusions

Utilitzant totes les dades obtingudes es pot concloure que, tal i com mostra la hipòtesi inicial, les noies personalitzen la grafia abans que els nois. Durant tots els cursos van realitzant uns passos semblants, els quals els allunyen cada cop més d’aquells criteris apresos. A 5è de Primària és quan tots dos sexes inicien la cerca d’una lletra pròpia, utilitzant una forma simplificada i una cohesió deslligada entre lletres, aquesta última sobretot en nois. Tot i que aquests són els primers que realitzen una grafia que no és lligada, es pot observar com, realment, la personalització de tots els ítems estudiats que conformen l’escriptura es dóna a 1r d’ESO per les noies, ja que duen a terme una lletra simplificada, petita, agrupada i moderadament inversa, totalment diferent d’aquella ensenyada durant l’escolaritat. Per tant es pot afirmar la veracitat de la hipòtesi principal, ja que, tot i que nois i noies es mantenen en una línia evolutiva molt similar durant tots els cursos estudiats, les primeres que s’allunyen, en tots els criteris establerts, d’allò après, són les noies.