Treballs premiats

Analysis of epithelial tumors in Drosophila melanogaster wing imaginal discs

Analysis of epithelial tumors in Drosophila melanogaster wing imaginal discs

Detall

Àmbit temàtic: BIOLOGIA MOLECULAR, BIOQUÍMICA
Edició: Premiats 2016

Centre: Col·legi Inmaculada Concepció, Gavà
Autora: Míriam Condeminas i Rodríguez
Nivell educatiu: Segon de batxillerat
Tutors/es: Teresa Contreras Vega


Compartiu aquest projecte

Objectius

L’objetiu d’aquest treball és demostrar que les diferències entre tumors benignes i malignes es poden evidenciar estudiant la seva estructura i expressió gènica amb marcadors mol·leculars. Per fer-ho, van induir-se hiperplàsies i neoplàsies en discs imaginals d’ala de Drosophila melanogaster, unes estructures epitelials que posteriorment van ser observades amb el microscopi confocal.

Metodologia

En primer lloc, realització de creuaments controlats entre mosques de quatre soques, cadascuna de les quals tenia en el seu ADN seqüències i marcadors diferents (com els cromosomes balancejadors), amb l’objectiu d’obtenir larves amb unes construccions genètiques determinades. Aquestes van estar-se sis dies a 18ºC i, posteriorment, dos dies a 29ºC per tal d’activar la regulació tèrmica del Sistema Gal4/Gal80ts/UAS d’expressió gènica.
Així, durant els últims dos dies, el sistema va permetre expressar els gens diana (EGFP en les larves control, RasV12 en les que van desenvolupar hiperplàsies i la combinació de RasV12 amb dlgRNAi – interferència d’ARN del gen dlg – en les que desenvoluparen neoplàsies) iniciant la formació dels tumors.
A continuació, dissecció de les mosques i tinció dels teixits mitjançant una immunofluorescència secundària per visualitzar la DE-cadherina i la MMP1. A més a més, addició de DAPI per veure el teixit.

Conclusions

Les diferències entre tumors benignes i malignes poden evidenciar-se a través de l’estudi amb marcadors mol·leculars de l’estructura i l’expressió gènica d’un teixit epitelial.
L’ànalisi dels discs imaginals ha demostrat que, d’una banda, les cèl·lules que formen hiperplàsies, tot i créixer descontroladament, mantenen les característiques de l’epiteli, i de l’altra, que en les neoplàsies les cèl·lules perden la seva polaritat i guanyen propietats metastàtiques.