Treballs premiats

Aplicació de les imatges de satèl·lit a l’agricultura de precisió

Aplicació de les imatges de satèl·lit a l’agricultura de precisió

Detall

Àmbit temàtic: AGRICULTURA I VETERINÀRIA
Edició: Premiats 2017

Centre: Institut d’Almenar, Almenar
Autor/s autora/es: Natàlia Badia Carrera
Nivell educatiu: Segon de batxillerat
Tutors/es: Núria Labèrnia Descàrrega, José Antonio Martínez Casasnovas


Compartiu aquest projecte

Objectius

La hipòtesi principal del present treball va ser comprovar si amb imatges de satèl·lit d’un temps abans de la recol·lecció es pot predir el rendiment dels cultius. Aquesta part pràctica es va fer sobre un cultiu d’ordi.
Els objectius específics han estat:
– Cartografiar el vigor de parcel·les d’ordi partir d’imatges multiespectrals de Sentinel 2A.
– Anàlisi de la relació entre el vigor del cultiu extret de les imatges de satèl·lit i el rendiment, amb l’objectiu de veure la possibilitat de predir la producció un mes o més abans de la collita.
– Zonificació de parcel·les per al tractament diferencial d’operacions tal com dosis de sembra, adobat, reg, etc.

Metodologia

Els mètodes que es van seguir per tal d’aconseguir els objectius específics van ser:
1- Adquisició i processament de les imatges de satèl·lit.
2- Realització d’un mapa de collita.
3- Anàlisi estadístic de correlació.
4- Zonificació per al tractament diferenciat.

Conclusions

– Cap dels índex prediu per si mateix la collita i per això caldria tenir en compte alguna altra variable més. Segurament també haguéssim obtingut millors resultats si haguéssim disposat d’imatges anteriors (març o abril), en les quals l’ordi encara no estès espigat, i per tant, la vegetació es veuria visualment verda. Així, aquest tret no influiria tant en les imatges i no modificaria els valors dels índexs.
– Tal com es pot veure en una de les figures (Figura 21), la topografia, i per tant els diferents tipus de sòls que pugui haver a una parcel·la, està íntimament relacionada amb el desenvolupament del cultiu i amb els valors dels índexs. Així, un anàlisi de la topografia pot ajudar a complementar els resultats i la proposta de zones de maneig o tractament diferenciat en un estudi com aquest d’agricultura de precisió.
– Donat que el satèl·lit és relativament nou, no s’han trobat altres treballs amb la mateixa hipòtesi, utilitzant imatges del satèl·lit Sentinel 2A i utilitzant els índexs de vegetació NDVI, GNDVI, GRVI, WDRVI0,1/0.2. Això ressalta la importància i la novetat d’aquest treball de recerca, en el que es veu l’aplicabilitat del Sentinel 2A en treballs de predicció de rendiment dels cultius i per aplicacions d’agricultura de precisió en finques amb una superfície mitjana/gran.