Treballs premiats

Art denúncia: mirall o miratge de la indignació

Art denúncia: mirall o miratge de la indignació

Detall

Àmbit temàtic: ART
Edició: Premiats 2013

Àrea coneixement:    Història de l’Art
Centre:    Col·legi Jesuïtes de Sarrià Sant Ignasi, Barcelona
Autor/s autora/es:    Berta Marquès Gimenez
Nivell educatiu:    2n Batxillerat
Tutors/es:    Sergio Llari Sánchez

Els objectius van ser:
–    Definir el concepte Art denúncia.
–    Endinsar-me en el camp de la Història de l’Art.
–    Prendre com a antecedents les manifestacions artístiques del segle XX.
–    Fer una recerca precisa dels esdeveniments del segle XX per a relacionar-los amb la resposta per part de la comunitat artística.
–    Conèixer els artistes implicats en els moviments socials del segle XX i analitzar les seves obres.
–    Fer una extensa recerca dels fets del Maig del 68 i extreure’n les manifestacions artístiques que hi van formar part.
–    Fer una extensa recerca dels fets del 15-M i extreure’n les manifestacions artístiques que hi van formar part.
–    Comparar els dos moviments socials per analitzar l’implicació que té actualment l’art a la nostra societat.
–    Conèixer tècniques, formats i maneres de reivindicar.
–    Recórrer a experts i artistes que m’ajudin a arribar a unes bones conclusions.
–    Saber si actualment hi ha art denúncia i si el que queda fora de museus i galeries és art.
–    Saber si l’art deixa de ser denúncia quan entra dins el mercat.
He realitzat el meu Treball de Recerca amb el termini d’un any; començant a primer de Batxillerat i entregant-lo a principis de segon i amb el constant seguiment del meu tutor de recerca.
Primer, em vaig plantejar la hipòtesi inicial i els objectius del meu treball i, posteriorment, vaig iniciar la recerca i la documentació sobre el tema. Vaig marcar-me un índex amb apartats i subapartats per tal de limitar el gruix d’informació que volia incloure en el meu treball i, mitjançant aquesta pauta, vaig anar formant la part teorica de manera cronològica.
Les meves fonts, totes citades en el treball, han estat llibres especialitzats, llocs web i blogs de historiadors i especialistes en la matèria.
Per fer el meu treball de camp, un reportatge periodístic que tracta el tema i introdueix la veu de tres protagonistes diferents, la metodologia no ha estat la mateixa. Primer de tot, vaig voler marcar el perfil d’entrevistats que volia: un artista, un implicat en el 15-M i un teòric o expert. Un cop vaig aconseguir contectar amb ells, vaig entrevistar-los i vaig redactar cada una de les seves intervencions. Va ser a partir de la comprensió de cada un dels testimonis que vaig poder redactar el reportatge, unint les entrevistes i les meves propies explicacions.

Finalment, amb tot el conjunt teòric i el treball de camp, he redactat les conclusions del meu treball i he pogut reafirmar la meva hipòtesi inicial.
Vaig començar el meu treball de recerca partint de la hipòtesi de si, actualment, segueixen existint tot un seguit de manifestacions artístiques com a mitjà de denúncia. Ara, després de mesos de recerca, de testimonis, d’informació i molta feina, puc corroborar la meva hipòtesi i dir que, efectivament, una part molt important del panorama artístic actual s’implica i s’uneix a la denúncia del nostre dia a dia. He fet una extensa recerca i he pogut comprovar la gran quantitat de representants i representacions artístiques que, sota lemes i exigències d’una població indignada, han format part del panorama artístic del segle XX. L’estudi a fons i la comparació de dos moviments socials, aparentment similars, com són el Maig del 68 i el 15M m’han servit per relacionar els fets, a quasi 50 anys un de l’altre, i trobar semblances i diferències per tal d’extreure l’art del darrer moviment. El 15M comparteix molts ideals i intencions amb el Maig francès, però la falta de lideratge i la desmesurada intencionalitat del moviment van fer que fos més efímer que el primer. Cal constatar però, i és un fet que he pogut veure durant tota la realització del meu treball, que la perspectiva històrica serà la que acabarà explicitant quina rellevància, quantitat i qualitat té l’art de denúncia actual.La metodologia i la tècnica artístiques han canviat moltíssim si les comparem amb les primeres pintades o els cartells inicials de fa mig segle. L’augment en massa de les noves tecnologies ha propiciat noves maneres de transmetre i,en conseqüència, ha fet fer un gir sencer a l’art i a la manera d’entendre’l.


Compartiu aquest projecte