Treballs premiats

Automatització aplicada – Disseny i construcció d’un pont llevadís

Automatització aplicada – Disseny i construcció d’un pont llevadís

Detall

Àmbit temàtic: ENGINYERIA I ARQUITECTURA
Edició: Premiats 2012

Àrea: Projectes d’enginyeria

Centre: Institut Jaume Almera, Vilassar de Dalt

Autors: Dídac Surís Coll-Vinent

Nivell educatiu: Segon de batxillerat

Tutors: Alba Oliveras Calveras

L’objectiu principal del treball de recerca és conèixer millor el món de l’automatització (sobretot la robòtica), a més d’aprendre a treballar amb actuadors elèctrics com motors o LED i amb diferents sensors. També és un objectiu principal aprendre a posar en pràctica els coneixements teòrics adquirits, construint materialment el projecte dissenyat. Per fer això no hi ha res millor que dissenyar i construir una maqueta que requereixi tots aquests coneixements, i que a més a més aporti noves experiències i competència en altres camps com el dels materials (en especial la fusta) o el de la mecànica, també relacionats amb la tecnologia. Per tant, el resultat d’aquest treball de recerca consisteix en la maqueta del pont llevadís i també en el treball escrit, que és una memòria del projecte, i que pretén ser una guia perquè qualsevol persona pugui construir el mateix projecte.

Com tots els treballs o projectes d’aquest tipus, aquest segueix un procés anomenat «procés tecnològic». Aquest procediment té com a objectiu satisfer una necessitat o solucionar un problema mitjançant la creació d’un producte tecnològic, i sempre segueix els mateixos passos:

1. Detecció del problema. Normalment aquest pas ja està fet perquè és justament el que ens obliga a començar el procés. En aquest cas el problema és: com es pot construir un pont llevadís amb un vaixell i un cotxe que passin per sota i per damunt, respectivament, i amb tots els elements automatitzats?

2. Cerca de diferents opcions, informar-se.

3. Disseny del producte (part que es pot veure al treball escrit).

4. Organització de tasques i preparació per a la construcció.

5. Execució, construcció del producte a partir del disseny fet anteriorment.

6. Avaluació final i perfeccionament del resultat (si cal).

En el cas d’aquest projecte s’han seguit tots aquests passos, encara que a vegades de manera desordenada, a causa dels contratemps que anaven sorgint.

Les conclusions que podem extreure’n són de dos tipus: d’una banda, les de caire general i que fan referència a l’aprenentatge obtingut pel fet de fer un treball d’aquestes magnituds (constància, millora en l’organització del temps…) i, de l’altra, les conclusions estrictament pròpies del treball. En aquest sentit, cal destacar l’aprenentatge en els camps treballats (mecànica, programació, circuits elèctrics…), així com la resposta a la hipòtesi plantejada (si es pot arribar a dissenyar i construir un automatisme que permetés fer tot el que fa l’automatisme dissenyat). Com es pot veure, la resposta és que sí. Però evidentment cal anar més enllà, ja que en veritat el que es buscava no era una resposta a aquesta pregunta, sinó que com en tots els projectes tecnològics el que s’intentava era respondre a la pregunta «com».

A diferència d’altres treballs més teòrics, que estan condicionats per la hipòtesi, i en què tot l’objectiu del treball és donar resposta a aquesta qüestió (resposta que és a través de la forma «sí» o «no», amb les explicacions corresponents), en un treball pràctic com aquest es busca un altre tipus de resposta. Cal una explicació. En aquest sentit el treball ha complert les expectatives inicials, ja que aquesta explicació ha estat donada, amb més o menys claredat, però completa. S’ha explicat (evidentment amb una recerca i estudis previs) com es pot aconseguir muntar un projecte d’aquest tipus, els passos que cal seguir, i a més per què cal seguir aquests passos (ja que a banda de dir, per exemple, «cal connectar un relé», s’ha explicat què és un relé i per què cal connectar-lo en aquell lloc, i quines són les alternatives que han estat rebutjades).


Compartiu aquest projecte