Treballs premiats

Bacteriòfags: els nous antimicrobians?

Bacteriòfags: els nous antimicrobians?

Detall

Àmbit temàtic: BIOLOGIA MOLECULAR, BIOQUÍMICA
Edició: Premiats 2015

Centre: Escola Joan Pelegrí, Barcelona
Autora: Paula López Martí
Nivell educatiu: 2n de batxillerat
Tutora: Aitziber Vivero Larraza

 

Objectius:

Els objectius d’aquest treball són clars: entendre els fonaments bàsics de la microbiologia, centrant-se en els bacteris i en els virus; conscienciar sobre la problemàtica de les resistències als antibiòtics i conèixer la història de la fagoteràpia, per tal d’entendre en quin punt es troba en l’actualitat. No obstant, el principal objectiu és analitzar els avantatges i inconvenients de la fagoteràpia, proposant solucions als possibles inconvenients. Per tal de complir aquest objectiu, s’ha pretès demostrar les següents hipòtesis plantejades a partir dels coneixements previs: la fagoteràpia presenta menys efectes secundaris que els antibiòtics; la recerca de medicaments amb bacteriòfags és més assequible que la recerca de nous antibiòtics; els bacteriòfags de cicle lític són més adequats que els de cicle lisogènic i, finalment, la necessitat de conèixer el bacteri patogen per tractar la infecció alenteix i encareix el procés de tractament amb bacteriòfags.

 

Metodologia:

La metodologia emprada en aquest treball ha consistit en la recerca d’informació a través de llibres i manuals de la biblioteca. A partir d’aquí, s’ha constrastat i completat la informació obtinguda amb d’altra extreta de diferents pàgines webs oficials, així com d’articles i estudis de diaris i revistes, tant científiques com convencionals. Una font important d’informació han estat les entrevistes, que es van realitzar paral•lelament a la part teòrica i gràcies a les quals s’han creat nous punts en el treball, ja que ofereixen una visió actualitzada i realista del tema. Una darrera font d’informació ha estat la informació donada pels mitjans de contacte a través de correus electrònics de l’EFSA, la Comissió Europea i el Ministerio de Sanidad (tot i que aquests darrers no van contestar), per tractar el tema de la legislació, ja que les pàgines web oficials no oferien informació clara ni suficient.

 

Conclusions:

Com a conclusions del treball, s’estableix que la fagoteràpia presenta diversos avantatges respecte el tractament amb antibiòtics: no es troben efectes secundaris derivats de la seva aplicació, gràcies a la seva especificitat; la recerca de fàrmacs amb bacteriòfags és força més senzilla i econòmica que la recerca de nous antibiòtics, gràcies a la coevolució dels fags amb els bacteris, a la capacitat de reproduir-se en presència de bacteris patògens i l’abundància d’aquests en el medi natural, així com la relativa facilitat per produir-ne grans quantitats, tal com demostra la part pràctica. D’altra banda, com a inconvenients destaquen la necessitat d’analitzar el tipus de cicle i transducció del fag en concret, per tal d’evitar problemes majors; les defenses naturals dels bacteris i del propi organisme, que poden reduir l’efectivitat de la teràpia; i, finalment, la problemàtica de la legislació, que no permet que els estudis en aquest camp avancin ni tinguin ressò en la societat.


Compartiu aquest projecte