Treballs premiats

Bioètica en la manipulació genètica

Bioètica en la manipulació genètica

Detall

Àmbit temàtic: FILOSOFIA
Edició: Premiats 2017

Centre: Escola Frederic Mistral Tècnic Eulàlia, Barcelona
Autor/s autora/es: Laura Bielsa Vilardaga, Georgina Fradera Bryan-Brown, Helena Kirchner Sala
Nivell educatiu: Segon de batxillerat
Tutors/es: Antoni Ramoneda Molins


Compartiu aquest projecte

Objectius

Els objectius principals del nostre treball serien:
a) Conèixer i entendre el raonament de la bioètica i la seva influència i importància en els temes relacionats amb la manipulació genètica.
b) Descriure els diferents corrents d’opinions i posicionaments respecte la manipulació genètica per evitar malalties, per canviar l’aparença física i per escollir el sexe de la descendència.
c) Conèixer la diferència entre ètica i legalitat i descriure els aspectes legals relacionats amb els tres temes esmentats.
d) Posar de manifest el mètode científic o tècnic que ens permet modificar o escollir la genètica humana.

Metodologia

Per realitzar aquest treball, hem hagut de fer una prèvia recerca bibliogràfica per tal d’informar-nos i conèixer el tema abans de tractar-lo, cercar les diferents opinions i posicions ètiques i trobar la legalitat espanyola referent a la manipulació genètica. En aquest aspecte ens va ajudar Josep Santaló, proporcionant-nos la informació dels marcs legals de la qüestió que tracta el treball.

Així doncs vam poder analitzar també el rerefons ètic dels tres casos, a més del factor rellevant de fins a quin punt som capaços d’arribar tècnicament amb l’enginyeria genètica i fins a on especulem que podrem arribar.
Nosaltres ens hem dividit la feina de manera que, treballant simultàniament en un mateix document de drive, cadascuna treballava una part en concret i en tenia més cura però sovint anàvem fent posades en comú on les tres ens ho llegíem i revisàvem mútuament per tal d’assegurar que la temàtica s’entengués i que el redactat era prou clar i correcte i totes estàvem assabentades de tot el treball.

Conclusions

En el treball s’ha posat de manifest que les qüestions ètiques es plantegen en un context històric, social i cultural determinat que obliga a matisar molt les respostes i que la diversitat i pluralitat de la societat fa que les qüestions ètiques necessitin ser regulades a través de lleis.
Els tres supòsits tenen diferents graus d’acceptació i de regulació legal.
En el primer es troben arguments sòlids a favor. Evitar malaltia i patiment. Moralment no presenta gaire debat, fet que ha afavorit que a l’Estat Espanyol i molts altres països sigui legal.
En el segon cas, els arguments en contra predominen sobre els arguments a favor, destacant el risc de discriminació i reducció de variabilitat genètica. Aquesta tècnica no és permesa a l’Estat Espanyol mentre que als EEUU hi ha centres que ho ofereixen.
I en el tercer cas, quan es tracta d’escollir el sexe per raons no terapèutiques, el debat és equilibrat entre les posicions a favor i en contra i malgrat no és legal, hi ha una certa pressió per canviar la legislació.