Treballs premiats

Bretxa de gènere i bretxa salarial. Anàlisi de les causes i mesures per trencar-les

Bretxa de gènere i bretxa salarial. Anàlisi de les causes i mesures per trencar-les

Detall

Àmbit temàtic: ECONOMIA/SOCIOLOGIA/POLÍTICA
Edició: Premiats 2017

Centre: Institut Antoni de Martí i Franquès, Tarragona
Autor/s autora/es: Irene Vila Rodríguez
Nivell educatiu: Segon de batxillerat
Tutors/es: Frederic Solanes Martínez


Compartiu aquest projecte

Objectius

Els objectius inicials plantejats en el treball són descobrir fins a quin punt arriben les diferències entre homes i dones en el món laboral, tant pel que fa a la situació respecte a l’ocupació com al salari, i descobrir fins a quin punt el sexe pot condicionar el nivell salarial davant de la mateixa feina.
Per a fer-ho és necessari buscar resposta a diverses incògnites, que he plantejat com hipòtesis de partida o preguntes a intentar contestar:
1. Quina és la situació laboral de les dones en l’actualitat i com s’ha arribat a aquest punt?
2. El perquè de menys oportunitats i quins són els motius per a que avui en dia encara hi hagi desigualtats dins d’aquest àmbit.
3. Per què si en els darrers anys hi ha més dones que homes cursant carreres relacionades amb la direcció d’empreses, un cop finalitzats els estudis, el percentatge d’homes que accedeixen a alts càrrecs és molt superior que el de dones. Aquest és un dels motius que m’han portat a aprofundir i investigar quines poden ser les causes d’aquest fet.
4. Quina és la bretxa salarial entre homes i dones, i quins són els factors que la determinen?
Realment el gènere és un d’ells?

Metodologia

La metodologia utilitzada ha estat la recerca de dades per al seu posterior anàlisi amb l’objectiu d’extreure conclusions.
En la primera part del treball es fa una descripció de l’evolució de la situació de la dona en el mercat laboral mitjançant l’anàlisi de dades extrets de diferents fons d’informació, amb l’objectiu de tenir una idea de quina és la realitat d’aquesta situació.
En la segona part ea fet un estudi de camp sobre una població molt concreta amb l’objectiu de contrastar les dades obtingudes en les diferents fonts amb els resultats que podia obtenir de la mostra. Concretament volia identssificar fins a quin punt el sexe pot ser un determinant del salari i si existeixen altres variables més relevants que el propi gènere.

Conclusions

Les principals conclusions del treball han estat les següents:
1. En els darrers 30 anys la situació de la dona en el mercat laboral ha experimentat canvis importants. Ha incrementat la taxa de participació laboral en 20 punts, i tot que encara se situa amb caràcter general en 12 punts, aquesta es redueix amb el nivell d’estudis i augmenta amb l’edat.
2. Espanya té una bretxa salarial per gènere al voltant del 19%, una mica superior a la mitjana europea.
3. Els factors determinants d’aquesta bretxa salarial són de diferent naturalesa on destaquem el tipus d’empresa on es treballa, l’àmbit d’estudi, la tipologia de contracte així com la discriminació per sexe.
4. L’existència d’un sostre de vidre que condiciona la promoció de la dona als alts càrrecs directius.