Treballs premiats

Canvi climàtic i pol•linització. Respostes d’Episyrphus balteatus a BVOCs emesos per Globularia alypum i Sonchus tenerrimus

Canvi climàtic i pol•linització. Respostes d’Episyrphus balteatus a BVOCs emesos per Globularia alypum i Sonchus tenerrimus

Detall

Àmbit temàtic: BIOLOGIA GENERAL/ZOOLOGIA/BOTÀNICA
Edició: Premiats 2016

Centre: Col•legi Claret, Barcelona
Autora: Helena Nereida Calatrava Rodríguez
Nivell educatiu: Segon de batxillerat
Tutors/es: Joan Perdigués Barbé


Compartiu aquest projecte

Objectius

En aquest treball vull comprovar si la interacció planta-pol•linitzador es veurà alterada conseqüentment a l’augment de temperatura produït pel canvi climàtic. Aquesta alteració afectaria el progrés dels nostres ecosistemes i per tant de la nostra natura, la qual condiciona en gran part les limitacions de la nostra vida.
Per tant la hipòtesi del meu treball es basa en què part de les limitacions futures del planeta Terra i per tant de la nostra societat podrien esdevenir de forma conseqüent a la variació dels aromes florals i al seu impacte en la vida dels pol•linitzadors. Vull demostrar la meva hipòtesi investigant si els pol•linitzadors presenten una preferència bé pels volàtils florals actuals o bé pels volàtils florals predits.
Tenint en compte que allò que afecta la nostra natura i el nostre planeta limita la nostra vida i la nostra societat, intento endinsar-me en el món de l’ecologia i l’entomologia per unir-me a la lluita contra el massiu escalfament global a través de l’observació d’uns petits però interessantíssims éssers: les mosques.

Metodologia

Vaig introduir femelles adultes en dejuni de la mosca pol•linitzadora Episyrphus balteatus en un cubiculum transparent on rebien l’estímul olfactiu d’un COVB actual i d’un COVB predit, amb l’objectiu de trobar alguna preferència dels dípters per un o per l’altre. Vaig comparar les reaccions entre els compostos 3-carè i 1R-a-pinè (volàtils de la planta Sonchus tenerrimus) i entre D-limonè i 1R-a-pinè (volàtils de la planta Globularia alypum). Tots els volàtils utilitzats eren monoterpenoides i es trobaven diluïts amb oli de parafina a concentracions 1:100 (experiment preliminar) o 1:10.
Vaig definir el terme de reacció com el temps transcorregut a les fonts de difusió de volàtil, de les quals teníem dos tipus. La primera consistia en una microcàpsula contenidora de volàtil sobre una càpsula de Petri sense estímul visual. La segona contenia un cridaner estímul visual i volàtil alliberat al medi (resultava més atraient). Vaig utilitzar il•luminació artificial i en algunes rondes estímuls olfactius addicionals, degut a la baixa resposta envers els volàtils escollits.
Amb el software Microsoft Excel 2010 vaig mesurar la preferència de volàtil, la distribució de la resposta i la influència de variables com el període de dejuni, el tipus de font de difusió i l’estímul visual.

Conclusions

S’observa una preferència pel compost predit (3-carè) dins la comparació pinè-carè dels BVOCs de l’espècie Sonchus tenerrimus. A les comparacions pinè-limonè de l’espècie Globularia alypum no s’observa preferència. Tot i així, les conclusions més rellevants estan relacionades amb la baixa resposta de les mosques i amb la influència de variables com l’estímul visual.
Els resultats obtinguts suggereixen que la baixa activitat envers els COVBs escollits va ser deguda a la poca atracció que exercien els volàtils sobre les mosques (deguda a aspectes genètics o de concentració de dissolució explicats al treball). Veiem que en el moment en que les mosques no se senten atretes pels COVBs, no es familiaritzen amb ells i conseqüentment no estableixen l’anomenada associació aroma-premi. Aquesta dificultat d’associació altera greument el procés de pol•linització i per tant, si es dóna en un futur, ens trobarem davant un problema que afectarà massivament els nostres ecosistemes.
Allò que afecta la nostra natura i el nostre planeta, limita la nostra vida i societat. És per això que l’alteració predita del procés de pol•linització conseqüent al canvi climàtic s’ha d’estudiar per intentar preveure com evolucionaran els aromes emesos per les flors i quins impactes podria tenir pel planeta aquesta variació.