Treballs premiats

Cap a un nou model de gestió?

Cap a un nou model de gestió?

Detall

Àmbit temàtic: ECONOMIA/SOCIOLOGIA/POLÍTICA
Edició: Premiats 2014

Centre: Col·legi Santa Teresa de Lisieux, Barcelona
Autora: Marta Villarroya Pascua
Nivell educatiu: 2n Batxillerat
Tutora: Montserrat Mompart Gudayol

 

 

Objectius:

L’objectiu principal d’aquest treball de recerca és concloure si la privatització del sistema sanitari espanyol suposaria la pèrdua de qualitat de vida de la població i, en conseqüència, del nostre estat del benestar. Altres objectius fixats podrien ser: mantenir una postura objectiva envers el tema, quin seria el millor Estat del Benestar pel que fa l’atenció sanitària i l’obtenció de dades directes per què les conclusions s’ajustin a la situació actual (enquestes, entrevistes…).

 

Metodologia:

El mètode de treball emprat s’ha basat en una extensa recerca d’informació (llibres, articles, webs, etc.) perquè és un tema on hi ha certa manipulació dades i diferents punts de vista. Per això, calia un enfocament neutral, resultat d’una àmplia i rigorosa recerca. L’estructura del treball és inductiva, perquè a mesura que el lector vagi obtenint informació, adquireixi una perspectiva objectiva i, en arribar a la conclusió, tots aquells fronts oberts al llarg del treball puguin ser resolts. Així, es configurarà el seu propi criteri, que podrà contrastar i veure amb ulls més crítics les conclusions d’aquest treball. He de destacar la realització pròpia d’algunes de les taules que hi apareixen.
En un primer moment havia concretat la meva àrea d’estudi a Catalunya però, tot i que he fet un èmfasi especial a Catalunya, he cregut convenient circumscriure la meva recerca en un marc més ampli pel fet que Espanya forma part d’un sistema globalitzat i interrelacionat que depèn, en més o menys mesura, d’organismes supranacionals.

 

Conclusions:

Amb l’ajuda del treball de camp, he extret conclusions significatives i, si més no, he aconseguit obtenir una visió determinant de cara al futur del sistema sanitari espanyol. Entre les més importats:

  • La sanitat pública està sent desmantellada i la qualitat assistencial s’està veient afectada.
  • La sanitat privada es presenta com una alternativa a la pública. Ofereix els mateixos serveis, però aquell sector de la població que disposa de recursos està contractant assegurances mèdiques per beneficiar-se d’una rapidesa dels serveis i del confort que ofereix. Per exemple, els 15 minuts de visita respecte als 7 de la sanitat pública.
  • De tota manera, la sanitat privada no deixa de ser un sector amb bons professionals, amb bona preparació, un sistema competitiu de treball i de maximització i optimització dels seus recursos, tal i com els diferents professionals del sector ens han aclarit.
  • La privatització ha suposat l’enduriment de les condicions dels treballadors. Això pot significar una reducció de la qualitat assistencial dels serveis privatitzats.

Majoritàriament, es defensa l’ús de la sanitat pública, d’una sanitat universal. Així, cal fomentar una sanitat amb cobertura universal on no es produeixi cap discriminació. de totes maneres, caldria fer reformes en el sistema sanitari ja que presenta irregularitats i certs canvis ajudarien a obtenir un sistema més eficient i equitatiu que beneficiaria el conjunt de la societat i l’enfortiment de l’estat del benestar.


Compartiu aquest projecte