Treballs premiats

Cianobacteris, ni algues ni bacteris

Cianobacteris, ni algues ni bacteris

Detall

Àmbit temàtic: BIOLOGIA MOLECULAR, BIOQUÍMICA
Edició: Premiats 2013

Centre: Institut de Guissona, Guissona
Autors: Ares Sellés Rius / Yasmin Sadek Rodriguez
Nivell educatiu: 2n Batxillerat
Tutora: Glòria Pi Sala

El primer objectiu del treball és poder tenir davant nostre diverses espècies d’aquests microorganismes, veure com creixen, com s’alimenten… durant sis mesos. Per tant crearem medis de cultiu adequats perquè puguin viure, tenint en compte que aquests éssers, en un principi, no sobreviuen un cop extrets del seu medi natural.

Aquests medis estaran totalment controlats per nosaltres, quant a llum, temperatura, humitat, pressió atmosfèrica, salinitat, pH i concentració de nutrients.

El segon és comprovar que totes les espècies de cianobacteris amb les quals treballem es caracteritzen per ser de Gram negatiu a causa d’una determinada composició de la seva paret cel•lular.

L’ últim objectiu és estudiar i analitzar la relació fotosíntesi- respiració determinant qualitativament  l’activitat  fotosintètica dels cianobacteris  a través d’un indicador de pH fet al laboratori, que variï segons les concentracions d’àcid carbònic present a l’aigua.

Alhora verificar que la longitud d’ona del color blanc és la que afavoreix més als cianobacteris a l’hora de realitzar el procés de la fotosíntesi, ja que és el color que està compost a partir de tota la resta. Per això, volem crear un sistema a partir del qual puguem subministrar diferents longituds d’ona a petites mostres dels nostres cultius i observar per quina d’aquestes es produeix un major canvi en el nivell de pH.

Primerament és necessari crear en recipients un medi adequat a cada espècie regulant també les variables com la temperatura, pressió…i crear una dissolució química que els proporcioni els nutrients necessaris per reproduir-se.

Una vegada obtingut un nombre elevat de cultiu, ja podem realitzar la tinció gram seguint el protocol estàndard i preparar l’indicador per a la tercera pràctica. Aquest indicador bicarbonat serà fabricat per nosaltres mateixes al laboratori químic juntament amb una escala de pH que utilitzarem posteriorment per associar el color obtingut amb el valor de pH que li correspon.

A continuació, buscarem el millor mètode per treballar amb els cianobacteris com podria ser l’alginat, de preparació prèvia. Al mateix temps, dissenyem un sistema de LEDS que ens permetrà fer arribar independentment tots els colors de la llum sobre les mostres.

Seguidament iniciarem el procés que es repetirà diverses vegades per obtenir resultats. Aquest consisteix en preparar un tub d’assaig per a cada espècie amb una petita mostra d’aquesta juntament amb l’indicador, amb un pH neutralitzat, i dipositar-los sota el LED corresponent. Passades 6 hores, s’extreuen els tubs i es procedeix a l’observació i anotació del pH en funció del color obtingut.

Així, podrem valorar la relació fotosíntesi-respiració per a cada determinada longitud d’ona i també descobrir amb quina optimitzem la quantitat de fotosíntesi realitzada pels cianobacteris.

En referència al primer objectiu, hem pogut demostrar que és possible fer sobreviure durant sis mesos dins uns recipients adequant les condicions a les del seu medi natural. També hem comprovat que per realitzar les seves funcions vitals els és indispensable l’aportació de determinades sals i metalls pesants proporcionats a partir d’una dissolució química. Alhora ens hem adonat que caldria anar traspassant les espècies en recipients més grans en proporció a l’augment del cultiu i que unes espècies tenen major resistència que d’altres.

Pel que fa al segon objectiu, hem comprovat que, efectivament, es classifiquen dins del grup de microorganismes Gram negatiu.

Respecte el darrer objectiu, hem comprovat que és possible fabricar un indicador amb els mitjans que hi ha en un laboratori d’institut però amb una escala de variació limitada. L’indicador ens ha permès observar que el pH varia quan els cianobacteris realitzen la fotosíntesi i la respiració cel•lular.

Ara, un cop realitzat el treball,  també sabem que els LEDS són un sistema favorable per fer arribar llums amb diferents longituds d’ona sense la necessitat d’una instal•lació sofisticada.

Per acabar, l’estudi mostra que totes les diferents radiacions d’ona que formen els diferents colors són absorbits per totes les espècies a l’hora de realitzar la fotosíntesi. Però, els cianobacteris posseeixen una capacitat d’absorció més alta quan el color de l’ona electromagnètica és el blanc i menor quan és verd o blau.


Compartiu aquest projecte