Treballs premiats

Condicionament acústic d’una habitació mitjançant intervencions de baix cost

Condicionament acústic d’una habitació mitjançant intervencions de baix cost

Detall

Àmbit temàtic: FÍSICA
Edició: Premiats 2013

Àrea coneixement:    Física Aplicada
Centre:    Escola Pia, Terrassa
Autor/s autora/es:    David Castells Graells
Nivell educatiu:    2n Batxillerat
Tutors/es:    Josep Lluís Cerrudo Sànchez

L’objectiu principal d’aquest treball és demostrar que és possible millorar l’acústica d’una habitació mitjançant intervencions no estructurals i de baix cost. Amb les intervencions apropiadament escollides i executades, s’espera obtenir una millora rellevant en l’acústica de la sala. Així doncs, es demostrarà com un bon estudi, juntament amb una bona planificació, permetran condicionar l’acústica d’una sala sense que comporti una gran despesa econòmica en actuacions. Primerament, cal conèixer els factors que determinen l’acústica d’una sala i els mètodes de mesura i tractament, per després estudiar-los en el cas concret del treball i buscar la manera més eficient de corregir-los. Un cop fet un primer anàlisis de les característiques de la sala escollida, es plantegen una sèrie d’objectius de millora, que són: reducció dels temps de reverberació, especialment en els greus; reducció de ressonàncies conflictives en unes determinades freqüències (272 i 395 Hz); i millora de la difusió en general, també concretament en els greus.

Per tal de demostrar que és factible condicionar l’acústica d’una habitació sense que comporti una gran despesa econòmica, es realitzarà un condicionament acústic en un cas real d’una habitació i s’analitzaran els resultats obtinguts. L’experiment comença amb la determinació dels factors més importants que caracteritzen l’acústica d’una sala i els diferents mètodes de mesura i de tractament. Una obra de referència és el Master Handbook of Acoustics, d’Alton Everest. A partir d’aquest punt, el condicionament es planteja en vàries fases: en primer lloc, es fan uns càlculs predictius previs com a referència. Tot seguit, es du a terme la mesura i anàlisi acústica i, en vista dels resultats, es plantegen uns objectius de millora. Es proposen i valoren un seguit d’actuacions no estructurals per millorar les qualitats acústiques de la sala d’acord amb els objectius proposats. Finalment, s’apliquen les intervencions escollides i s’analitzen els resultats obtinguts mesurant la nova acústica de la sala i comparant-la amb les dades inicials per veure el grau d’assoliment dels objectius..

L’anàlisi dels resultats mostra una millora en l’acústica de la sala. S’ha pogut comprovar que s’ha complert l’objectiu de rebaixar els temps reverberació en general, aconseguint els valors desitjats en excepció dels greus, on ha faltat absorció; s’ha verificat l’efectivitat dels ressonadors, tot i ser-ne possible una millor distribució; i s’ha guanyat difusió als greus i als aguts.
D’aquesta manera, es pot concloure que sí és factible condicionar acústicament una sala amb intervencions no estructurals i de baix cost. En aquest cas, pràcticament tots els materials utilitzats han estat reutilitzats, com poden ser uns pots de Cola Cao per fer els ressonadors o canviar d’habitació unes llibreries com a difusors, entre d’altres. I encara hi ha possibilitat de millora.
Per tant, es creu que iterant aquest procediment de mesures i actuacions, es podrien aconseguir uns resultats equiparables als dels tractaments professionals. Cal destacar també que una bona planificació és un element clau per l’èxit d’un condicionament acústic.


Compartiu aquest projecte