Treballs premiats

Construcció d’un espectrofotòmetre de baix cost

Construcció d’un espectrofotòmetre de baix cost

Detall

Àmbit temàtic: ENGINYERIA I ARQUITECTURA
Edició: Premiats 2017

Centre: Col·legi Sant Antoni de Pàdua, Mataró
Autor/s autora/es: Pablo Martínez Boto
Nivell educatiu: Segon de batxillerat
Tutors/es: Carlos Sicilia Espín


Compartiu aquest projecte

Objectius

L’objectiu d’aquest projecte ha estat construir dos espectrofotòmetre amb material reutilitzat i components Arduino, un imitant el funcionament estàndard dels instruments professionals i l’altre utilitzant LEDs RGB com a substituts d’un element monocromador.
Comprovar el seu respectiu funcionament, i comparar-los amb un de convencional com els emprats en laboratoris d’anàlisi químic.

Metodologia

L’elaboració d’aquest projecte ha constat de quatre parts.
Primerament realitzar una exhaustiva recerca d’informació sobre espectrofotometries, funcionament d’un espectrofotòmetre, components, previs intents de fabricar l’aparell…
Seguidament dissenyar les versions DIY, la que imita el funcionament convencional i la que fa us de LEDs RGB, i fer una estimació dels preus de cadascun.
Posteriorment iniciar la construcció d’ambdós aparells i testejar el seu funcionament i preparar sistemes individuals per a l’anàlisi de dades.
Per últim, posar a funcionar els dos, comparar les dades obtingudes amb un espectrofotòmetre convencional i realitzar els canvis necessaris a la programació dels sistemes.

Conclusions

En aquest treball de recerca es pretenia construir un espectrofotòmetre de baix cost, comprovar el seu funcionament, i comparar els resultats amb un de convencional.
S’ha aconseguit demostrar el funcionament de dos tipus d’espectrofotòmetres totalment diferents gràcies a la seva comparació amb l’UV-2401PC, ambdós amb un preu de fabricació ridícul comparat amb el cost del convencional.
El segon prototip ha resultat funcionar amb una fiabilitat considerablement superior a l’esperada, però encara s’ha de polir l’artificialitat de la mostra, no obstant el model té moltes possibilitats.
En quan al primer, ha destacat considerablement per la naturalitat de les seves dades, amb una millora dels materials de construcció es podrien obtenir resultats molt més fiables i acurats, així com utilitzant motors per a controlar el eixos de rotació.
Gràcies a la seva rapidesa en la obtenció de dades, resulta viable la utilització del segon prototip a institucions com escoles, en el temps estipulat d’una classe, ja que permet fer-ne múltiples lectures en una única hora.