Treballs premiats

Democràcia a revisió: anàlisi, percepció ciutadana i elaboració de propostes

Democràcia a revisió: anàlisi, percepció ciutadana i elaboració de propostes

Detall

Àmbit temàtic: ECONOMIA, SOCIOLOGIA I POLÍTICA
Edició: Premiats 2013

Àrea: Ciència Política i de l’Administració

Centre: Col·legi Jesuïtes Gràcia Kostka, Barcelona

Autors: David Vallverdú Fernández

Nivell educatiu: 2n Batxillerat

Tutors: Mª Carmen Gómez Vallecillos

 

A l’hora de realitzar el treball es van plantejar una sèrie d’objectius per assolir i d’aquesta manera, argumentar el treball. Els objectius són:

– Conèixer l’evolució que ha patit la democràcia al llarg dels segles. Des de l’Antiga Grècia fins al dia d’avui.

– Conèixer els diferents fonaments, garanties i valors sobre els quals se sostenen les democràcies.

– Analitzar la situació de la democràcia avui dia al nostre país i a nivell global.

– Conèixer els diferents factors que afebleixen la democràcia i les males pràctiques a les quals pot derivar.

– Aproximar-se al grau de participació i satisfacció democràtica del conjunt de la ciutadania.

– Conèixer les propostes i l’opinió de la classe política envers la situació democràtica actual.

– Copsar quins són els aspectes a millorar de la democràcia tal i com l’entenem avui dia segons la percepció ciutadana.

– Elaborar propostes de millora del model democràtic que estiguin fonamentades en l’opinió del conjunt de la ciutadania i que assegurin la seva regeneració.

En primer lloc i amb l’objectiu de realitzar el marc teòric, es va realitzar una consulta bibliogràfica, complementada amb una recollida d’articles de premsa, l’assistència a conferències i la consulta de pàgines web.

En relació amb el marc experimental, en primer lloc es van organitzar i programar les entrevistes amb els polítics. Es va contactar amb el Parlament de Catalunya per aconseguir audiència amb representants dels diferents grups parlamentaris i, alhora, amb altres dirigents pertanyents a l’àmbit municipal i amb representació a l’Ajuntament de Barcelona. Totes les entrevistes van ser gravades i el text de la transcripció de les mateixes figura en l’annex del present treball. Posteriorment, s’han realitzat quadres-resum amb els continguts d’aquestes entrevistes i les conclusions que s’extreuen de les mateixes per contrastar i comparar els diferents punts de vista.

Es van realitzar enquestes per conèixer l’estat d’opinió i satisfacció dels ciutadans. Aquestes van ser enviades per correu electrònic i altres xarxes socials. Es va crear un enllaç a la xarxa a través del qual es donava accés a l’enquesta i es possibilitava la seva resposta. Totes les respostes eren automàticament enviades a una base de dades. Posteriorment a la compilació d’informació es van elaborar taules de dades i gràfics per mostrar, d’una manera més esquemàtica i clarificadora, les respostes dels enquestats i procedir a la seva anàlisi i valoració.Paral•lelament, i a partir de l’estudi realitzat, el treball realitzat proposa 8 mesures i propostes que poden ajudar a millorar el nostre model democràtic.

El treball presenta un seguit de conclusions d’entre les quals destaquen les següents:

– La democràcia directa possibilita una participació activa dels ciutadans. En canvi, la democràcia representativa constitueix una alternativa per situacions demogràfiques que no permeten una participació directa.

– La democràcia precisa valors sòlids i permanents bastas en el compromís i la implicació dels ciutadans. Són uns exemple valors clàssics com la fraternitat, la tolerància i la llibertat.

– En el si de la democràcia, es generen certes dinàmiques que poden influir negativament sobre el seu funcionament:

1) els sistemes d’elecció dels representants no sempre són favorables a les aspiracions dels ciutadans

2) la política es veu superada pels dictats econòmics fet que resta credibilitat al nivell de satisfacció dels ciutadans respecte l’acció política.

– L’interès de la població cap als assumptes de caire polític està directament lligat a la satisfacció que els ciutadans obtenen de les seves reivindicacions.

– Existeix un notable interès pels assumptes públics que contrasta amb la falta de predisposició a col•laborar directament en grups de participació política.

– S’aprecia una clara desafecció cap al sistema democràtic espanyol. Propiciada per la sensació ciutadana de falta de transparència, professionalitat i representació dels càrrecs públics així com la generalitzada supremacia dels aspectes econòmics sobre les decisions polítiques.

– Les propostes de regeneració democràtica formulades en l’enquesta tenen un alt grau d’ acceptació que cal entendre com una voluntat activa de participar en la renovació democràtica.


Compartiu aquest projecte