Treballs premiats

Desigualtats econòmiques i socials en una colònia industrial

Desigualtats econòmiques i socials en una colònia industrial

Detall

Àmbit temàtic: ECONOMIA, SOCIOLOGIA I POLÍTICA
Edició: Premiats 2016

Centre: Institut Els Planells, Artesa de Segre
Autor/s autora/es: Pau Jovell Codina
Nivell educatiu: Segon de batxillerat
Tutors/es: Dolors Vidal Bertran


Compartiu aquest projecte

Objectius

– Estudiar quins són els motius de les desigualtats, tant de rendes com de patrimoni.
– Observar l’evolució d’aquestes a llarg termini (segle XX i XXI).
– Cercar la història de La Fàbrica.
– Buscar quin era l’ambient en ella, és a dir, el context sociocultural.
– Estudiar l’evolució del nombre de treballadors/es.
– Estudiar l’evolució dels salaris dels treballadors/es de La Fàbrica.
– Estudiar quina era la distribució d’aquests salaris, és a dir, la desigualtat d’ingressos.
– Comparar els resultats dels dos darrers punts amb els de Catalunya i/o Espanya.

Metodologia

Per obtenir la informació respecte la definició de les desigualtats, la seva evolució, la concepció que d’elles s’ha tingut i la definició de diferents conceptes, he consultat articles i llibres, sent la font principal El capital en el segle XXI de Thomas Piketty.
Amb el propòsit de conèixer el context sociocultural i visualitzar les desigualtats socials, he consultat articles locals i he realitzat una entrevista a una extreballadora.
Les dades de l’estudi central del treball, l’estudi de les desigualtats (que alhora ha permès estudiar l’evolució dels salaris i del nombre de treballadors/es) han estat extretes dels documents en els quals el director de La Fàbrica anotava les despeses i els ingressos d’aquesta, així com els beneficis o les pèrdues que resultaven de la seva diferència.
Les dades han estat processades mitjançant el full de càlcul Excel i expressades de la forma habitual, per així poder ser comentades de forma entenedora i que permetés la seva comparació.

Conclusions

L’evolució en el nombre de treballadors/es ens permet diferenciar tres etapes: una d’expansió en el seu nombre, que inclou els anys d’abans de la Guerra Civil fins el 1946; una de relativa estabilitat que es perllonga fins el 1952; i, una etapa de regressió que inclou els anys compresos entre 1952 i 1966.
El salari dels treballadors/es evolucionà de forma similar a l’evolució espanyola, amb una clara tendència a l’alça. Tot i això, igual que en tot Espanya, s’observa que la Postguerra ocasionà que els salaris baixessin fins a nivells inferiors a l’any 1922, nivell que no fou superat fins l’any 1956.
Les desigualtats que s’observen són molt menors a les que es presenten actualment a Espanya i, segurament a l’època, tot i que no ho podem comparar per la falta de dades espanyoles.
Les desigualtats de gènere són enormes, de forma que el salari de les treballadores se situa entre un 53 i 69% del salari dels treballadors, estan, a més, apartades de qualsevol càrrec de direcció.