Treballs premiats

Dues cares de la mateixa moneda. Estudi del rol dual de la via JNK en Drosophila melanogaster

Dues cares de la mateixa moneda. Estudi del rol dual de la via JNK en Drosophila melanogaster

Detall

Àmbit temàtic: BIOLOGIA MOLECULAR, BIOQUÍMICA
Edició: Premiats 2017

Centre: Institut Manuel de Pedrolo, Tàrrega
Autor/s autora/es: Oriol Pedrós Gámez
Nivell educatiu: Segon de batxillerat
Tutors/es: Rosa Maria Farran Vall


Compartiu aquest projecte

Objectius

L’objectiu principal del treball és l’anàlisi del rol dual de la via de senyalització JNK en la supressió i promoció del desenvolupament de tumors.
Com a objectius específics, la generació d’un model d’inestabilitat cromosòmica (CIN) amb aneuploïdia en el que es demostri que la via de JNK és necessària per a que les cèl·lules aneuploides (aberrants) morin i s’eliminin de l’epiteli. Paral·lelament, també generar un model de CIN en el que la mort cel·lular s’hi trobi bloquejada (com succeeix en les cèl·lules cancerígenes) per a demostrar que aquesta via és essencial pel creixement i la malignitat dels tumors. A part d’aquests objectius pràctics que es presenten per al treball també en sorgeixen alguns de caràcter personal com aprendre el màxim possible sobre aquells temes que més m’apassionen de la biologia molecular, conèixer les tècniques que s’usen actualment en laboratoris i permetre’m endinsar-me en el món de la recerca professional. Un cop exposats els objectius, el treball planteja la següent hipòtesi a resoldre:
L’activació de la via JNK pot tenir un rol anti-tumoral (mitjançant l’activació de la via apoptòtica) o pro-tumoral (a través de l’expressió de gens que promoguin el creixement neoplàstic) depenent del context cel·lular en que es trobi.

Metodologia

Per tal d’assolir tant els objectius com la hipòtesi que exposem, el treball consta de dues parts: una part teòrica, què consisteix en la descripció dels conceptes necessaris per a la comprensió dels experiments que es realitzaran, i una part pràctica que consisteix en dur a terme aquests experiments amb un procediment realitzat integrament en les instal·lacions de l’IRB.

Conclusions

En aquest treball s’ha pogut confirmar que JNK es troba activada en cèl·lules amb inestabilitat cromosòmica aneuploides en les quals hi provoca la iniciació del programa de mort cel·lular i l’eliminació d’aquestes cèl·lules aberrants de l’epiteli, pel que podem afirmar que en aquest context biològic JNK manté un paper clau en l’eliminació de tumors o un rol anti-tumoral mitjançant l’eliminació de cèl·lules aberrants. També queda corroborat que quan JNK es troba activada, degut a la CIN induïda, i la mort cel·lular es troba bloquejada (d’igual manera com es dóna en les cèl·lules tumorals malignes) aquesta via passa a tenir un paper completament oposat, on els productes de JNK afavoreixen la proliferació del tumor i n’augmenten la seva malignitat, pel que en aquest altre context la via JNK té un rol pro-tumoral. Per tant, s’ha complert l’objectiu d’analitzar el rol dual de la via JNK i, més concretament, de veure ens quins contextos aquesta pren un paper o un altre en el desenvolupament tumoral. També s’ha pogut generar satisfactòriament un model de CIN amb aneuploïdia (on per tant s’hi indueixi la tumorigènesi) tant amb la mort cel·lular activada com bloquejada, en l’animal model Drosophila melanogaster, necessari per a dur a terme els diferents experiments. Pel que fa als meus objectius personals, s’han complert les expectatives que tenia al principi del treball, i he après molt sobre temes que m’apassionen relacionats amb la biomedicina. No només he guanyat en coneixements teòrics sinó que també he pogut endinsar-me en el món de la recerca i aprendre com funciona un laboratori professional i algunes de les tècniques usades actualment.