Treballs premiats

Efecte de la restricció de metionina en el procés d’envelliment

Efecte de la restricció de metionina en el procés d’envelliment

Detall

Àmbit temàtic: MEDICINA
Edició: Premiats 2017

Centre: Institut Guindàvols, Lleida
Autor/s autora/es: Nikita Deinega
Nivell educatiu: Segon de batxillerat
Tutors/es: Mercè del Barrio Arranz


Compartiu aquest projecte

Objectius

Ja se sap que una restricció de metionina té la capacitat de retardar l’envelliment i l’aparició de les malalties relacionades amb l’edat, però encara s’està estudiant la possibilitat que aquesta restricció dietètica revertís els efectes de l’envelliment i retornés la joventut a l’individu. D’acord amb això, definim els objectius de la investigació:
el nostre objectiu principal és determinar si una restricció de metionina pot revertir el procés d’envelliment i retornar la joventut a l’individu restringit.
Per aconseguir-ho estudiarem algunes de les funcions cel·lulars de la via de la proteïna mTOR a nivell hepàtic de rates Wistar mascles. En aquest sentit, creiem que s’observaran diferències degut a la restricció de metionina en l’àmbit de la síntesi proteica, l’autofàgia i les proteïnes del complex mTORC1.

Metodologia

Per realitzar aquesta investigació s’ha utilitzat la tècnica del Western Blot, que constitueix una tècnica analítica que té l’objectiu de detectar, identificar i quantificar proteïnes específiques o complexos proteics de, per exemple, teixits.

D’acord amb aquest fet, primer s’han de separar totes les proteïnes d’una mostra, prèviament homogeneïtzada, segons el seu pes molecular, fenomen que s’aconsegueix gràcies a l’electroforesi en gel d’acrilamida.

A continuació, es transfereixen auqestes proteïnes a una membrana per detectar posteriorment les proteïnes amb anticossos. D’aquesta manera, després que s’hagi format la unió antigen-anticòs, s’empra luminol i peroxidasa de rave per obtenir una llum detectable per un sistema ChemiDoc.

Finalment, gràcies a aquest mètode de detecció sofisticat podem obtenir l’expressió proteica interessada.

Conclusions

Gràcies a aquest treball, s’ha arribat a aquestes conclusions:
1.L’expressió de les proteïnes del complex mTORC1 ha demostrat ser bastant específica de cada individu, i sembla no estar relacionada amb l’edat ni la dieta. S’haurien d’avaluar les proteïnes en el seu estat fosforilat.
2.Una restricció de metionina aplicada a rates envellides disminueix la síntesi proteica respecte del grup vell, alimentat amb una dieta control. L’obtenció de l’estat fosforilat d’aquestes proteïnes és necessari per poder afirmar aquest fet.
3.La restricció de metionina en el nostre grup experimental no ha mostrat provocar cap canvi en l’autofàgia.
4.Per descobrir sí una restricció de metionina és capaç de revertir els efectes de l’envelliment hauríem de continuar amb la investigació d’aquesta via de senyalització, en tots els tres àmbits desenvolupats anteriorment.