Treballs premiats

El bilingüisme i l’aprenentatge de l’anglès, tot un món d’avantatges

El bilingüisme i l’aprenentatge de l’anglès, tot un món d’avantatges

Detall

Àmbit temàtic: FILOLOGIA/LINGÜÍSTICA/SOCIOLINGÜÍSTICA
Edició: Premiats 2012

Àrea: Lingüística general

Centre: Escola Pia de Mataró, Mataró

Autors: Juliana Chiva Polvillo

Nivell educatiu: Segon de batxillerat

Tutors: Eva Garcia Solé

 

1. Conèixer el concepte de bilingüisme des del punt de vista neurocientífic i social.

2. Conèixer altres territoris bilingües a banda de l’espanyol.

3. Conèixer els avantatges del bilingüisme.

4. Relacionar els avantatges del bilingüisme amb l’aprenentatge d’una tercera llengua.

5. Saber per què l’anglès resulta tan difícil d’aprendre per a un estudiant de batxillerat català, és a dir, un parlant bilingüe.

6. Conèixer el grau de dificultat dels estudiants de batxillerat d’altres zones de l’Estat espanyol

(parlants monolingües) en l’aprenentatge de l’anglès.

7. Conèixer el programa informàtic JClic per dissenyar unes proves que permetessin treballar a distància amb tots els subjectes de la mostra.

8. Demostrar que els estudiants de batxillerat catalans havien de treure millors resultats en les

proves del JClic.

9. Demostrar que el bilingüisme millora la capacitat d’atenció i concentració, i proporciona rapidesa i facilitat en l’aprenentatge d’una tercera llengua.

 

Per arribar a la demostració de la hipòtesi inicial (més facilitat per a l’aprenentatge de l’anglès d’un parlant bilingüe) he treballat amb una mostra homogènia pel que fa a l’edat i el nivell sociocultural de cent subjectes. Cinquanta eren parlants bilingües i cinquanta, monolingües. Tots eren estudiants de primer o segon de batxillerat de centres educatius similars pel que feia a estatus social.

 

Els subjectes monolingües eren tots de fora de Catalunya (Santander, Madrid i Sevilla). Van poder participar en aquest estudi des de la distància gràcies a l’aplicació del programa informàtic JClic, gestionat per l’autora d’aquest treball de recerca.

 

Les mateixes proves del programa informàtic abans esmentat van ser executades pels subjectes bilingües. Aquestes proves, íntegrament dissenyades per l’autora de l’estudi, eren de tres tipus:

1. Discriminar la paraula escrita en anglès d’un conjunt de tres.

2. Relacionar el significat d’una paraula amb el seu significant (efecte Scoop).

3. Seleccionar el significat correcte de parelles de false friends.

 

Els resultats s’emmagatzemaven en una base de dades. Després vaig fer unes gràfiques que vaig analitzar per redactar les conclusions.

 

Amb el treball queden corroborades les hipòtesis inicials dels avantatges del bilingüisme en l’aprenentatge de l’anglès.

 

1. Els estudiants catalans han fet la majoria de proves amb una rapidesa significativa respecte als estudiants monolingües (les diferències han oscil·lat entre 2 i 49 dècimes de segon).

2. Només a la prova de false friends els monolingües han estat 2 dècimes de segon més ràpids.

3. El bilingüisme millora la capacitat d’atenció i millora la memòria.

4. El bilingüisme fa ser més ràpid en la discriminació d’una tercera llengua.

5. La dificultat i els baixos resultats acadèmics en l’anglès no queden justificats per la condició de ser o no parlant bilingüe.

6. La política lingüística actual de l’Estat espanyol no ajuda gaire en l’aprenentatge de l’anglès.

7. A l’Estat espanyol el coneixement d’altres llengües té poc prestigi social.


Compartiu aquest projecte