Treballs premiats

El Biogàs: Un món sostenible és possible

El Biogàs: Un món sostenible és possible

Detall

Àmbit temàtic: ENGINYERIA I ARQUITECTURA
Edició: Premiats 2015

Centre: Escola Pia, Granollers
Autors: Maria Ramal Garcia
Nivell educatiu: 2n de batxillerat
Tutors: Xavier Serra Segarra

 

Objectius:

Aquest treball ha estat confeccionat amb la intenció d’acomplir els següents objectius:

-Verificar la hipòtesi: ‘el biogàs és una alternativa eficient als combustibles fòssils, així com un element a considerar en la transició cap a un model energètic sostenible’.
-Ampliar coneixements sobre els avantatges i inconvenients de l’ús i la generació de biocombustibles.
-Comprendre el procés de producció de biogàs i els factors que el condicionen.
-Realitzar una simulació a petita escala de l’esmentat procés.
-Demostrar que el biogàs generat a partir de residus és eficient i competitiu.
-Estudiar la possibilitat d’optimitzar el rendiment de les plantes de biogàs a partir de la codigestió.

 

Metodologia:

En primer lloc es va realitzar una recerca general prèvia (pàgines especialitzades, llocs web d’universitats, pàgines de divulgació, llibres digitals escrits per catedràtics o investigadors, llibres físics i conferències) per conèixer a grans trets el tema en qüestió i definir la hipòtesi.
A continuació es van visitar empreses com Stocks del Vallès i SISLtech, i es va contactar amb professionals del sector. Això va permetre concertar una reunió amb Xavier Flotats, catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya i director de diversos projectes relacionats amb el biogàs al GIRO i a l’IRTA. Ell va ser qui va proposar el disseny i muntatge d’un sistema de digestió anaeròbia a petita escala que permetés determinar el potencial de generació de metà d’un substrat.

Per tal de conèixer un possible model d’aquest experiment es va assistir a un taller a la Planta de Biometanització de Can Barba. Seguidament es va iniciar la recerca del material necessari per al muntatge i un estudi sobre el terreny per dissenyar l’assaig experimental d’acord a les matèries primes de la zona. Finalment es van escollir dos residus representatius: el fang de depuradora i el fang d’escorxador.

Tenint el material i el disseny, es va prosseguir amb el muntatge de l’experiment al laboratori escolar. Es va supervisar durant un mes, anotant els resultats diaris. Finalment es va concloure amb el tractament de les dades obtingudes, que es va fer sobretot a partir de gràfics dels quals se’n han extret les conclusions.

 

Conclusions:

A partir de la recerca realitzada s’ha pogut corroborar la hipòtesi i afirmar que el biogàs és una alternativa eficient als combustibles fòssils, així com un element a considerar en la transició cap a un model energètic sostenible.

A més, a partir de l’anàlisi dels resultats obtinguts a l’assaig experimental s’ha demostrat que:

-el biogàs és eficient i sostenible si es genera a partir de residus locals i abundants.
-la matèria prima és un dels factors responsables de l’eficiència i la sostenibilitat.
-una planta de biogàs obtingut per mitjà de la codigestió de fang de depuradora i fang d’escorxador seria viable ja que la producció seria superior a 30m3 de biogàs per tona de residu.
– és possible incrementar la velocitat de les reaccions i optimitzar el rendiment de les plantes de biogàs a partir de la codigestió, aprofitant el potencial energètic de residus abundants de la zona.
-emprar residus per la producció de biogàs suposaria un impacte favorable vers el medi ambient ja que es reduiria el consum de petroli i tot el que això comporta.
-la sostenibilitat del planeta és a les nostres mans i que tot i que s’ha d’actuar des de diferents àmbits, la ciència i la tècnica juguen un paper important en aquesta partida.


Compartiu aquest projecte