Treballs premiats

El carregador inductiu: Efectiu?

El carregador inductiu: Efectiu?

Detall

Àmbit temàtic: FÍSICA
Edició: Premiats 2015

Centre: Institut La Llauna, Badalona
Autors: Marc Klingenberg Campoy, Albert Pujol Pinto, Juan Fran Lopera Zafra
Nivell educatiu: 2n de batxillerat
Tutor: Baltasar Salvà Siquier

 

Objectiu:

Disposant dels dos tipus de carregadors, es vol veure quin dels dos és energèticament mes eficient, i per tant es farà una comparació del seu rendiment energètic.

 

Metodologia:

Per fer-ho, s’ha mesurat el voltatge i la intensitat durant la càrrega, i fent els càlculs apropiats s’han extret els valors d’energia consumida i utilitzada.

Per poder fer la comparació de rendiments, s’han hagut d’adaptar els carregadors per a la mesura: s’han soldant cables als pols de la pila i als carregadors, i s’ha unit tot en una placa protoboard (la qual serveix per crear circuits elèctrics), després s’hi ha connectat els aparells de mesura per prendre’n diferents dades durant la càrrega. Aquestes dades eren voltatge, intensitat, energia consumida i potència consumida. A continuació hem fet una càrrega completa de la bateria amb cada tipus de carregador, prenent mesures cada 20 minuts. Després s’ha fet una taula amb els valors obtinguts durant la càrrega, i amb els coneixements sobre corrent continu, s’han aplicat formules a voltatge i intensitat per extreure’n la potència i l’energia útil, completant així la graella. Finalment s’ha calculat el rendiment de cada carregador a partir de l’energia útil i la consumida.

 

Conclusions: 

S’ha observat que els components utilitzats suporten les altes temperatures del estanyat.

Tot i que la hipòtesi era que el carregador inductiu tenia rendiment energètic baix, i una pitjor càrrega, ha resultat ser que el rendiment dels dos tipus de carregador es pràcticament idèntic. La diferència principal entre els carregadors convencionals i els inductius és el temps de la càrrega de la bateria. L’inductiu fa la càrrega de manera molt més ràpida ja que te més potència, però també consumeix una mica més d’energia de la xarxa elèctrica. Per això es pot dir que la nostra hipòtesi era errònia, i que els carregadors inductius són millors que els convencionals.

Això, afegit a la possibilitat d’eliminar els cables ens fa pensar que en un futur bastant pròxim en el que l’ús de carregadors inductius es faci més popular i que, tot i que requereix una petita inversió, es puguin arribar a veure en espais públics, com cafeteries, biblioteques, etc.


Compartiu aquest projecte