Treballs premiats

El concepte nació: Catalunya i el Quebec, una anàlisi comparativa

El concepte nació: Catalunya i el Quebec, una anàlisi comparativa

Detall

Àmbit temàtic: ECONOMIA/SOCIOLOGIA/POLÍTICA
Edició: Premiats 2015

Centre: Institut Joan Puig i Ferreter, La Selva del Camp
Autora: Cèlia Roig Salvat
Nivell educatiu: 2n de batxillerat
Tutor: Germà Roca Marsà

 

Objectius:

L’objectiu bàsic del treball és intentar definir el terme nació a partir de la informació obtinguda. Per poder assolir-lo, vaig marcar-me una sèrie de objectius auxiliars:

  • Establir comparacions entre diversos factors:
  • La història.
  • L’organització política, tant dels estats com de les nacions.
  • L’estructura econòmica.
  • La situació lingüística del català i el francès, en la legislació i a la pràctica.
  • Analitzar, de cadascun dels factors, la importància que han pres en el desenvolupament dels nacionalismes i si aquesta importància és semblant en totes dues nacions.
  • Establir, segons els criteris definits per Joan Francesc Mira a Crítica de la nació pura, quin tipus de nacionalismes són el català i el quebequès.

 

Metodologia:

La metodologia de treball va ser, en primer lloc, plantejar-me una qüestió: què és una nació i quins factors intervenen a formar-la? Per tal de respondre aquest dubte, vaig partir de la conjectura que Joan Francesc Mira planteja al llibre Crítica de la Nació Pura, que em va servir com a hipòtesi de treball. Llavors, vaig comparar per a Catalunya i el Quebec diversos dels factors bàsics que intervenen en la formació d’una nació. Per tal de poder fer-ho, em vaig documentar buscant informació a internet i realitzant entrevistes. Un cop comparats els diferents factors, vaig establir les conclusions que presento i que responen a dues preguntes bàsiques: ‘Catalunya i el Quebec poden ser considerades nacions pels mateixos motius?’ i ‘tenen la mateixa rellevància en el sentiment nacional català i quebequès cadascun dels factors que analitzarem?’. Finalment vaig definir el terme nació a partir de la informació i conclusions obtingudes.

 

Conclusions:

La resposta a les preguntes plantejades a la introducció és que sí, que Catalunya i el Quebec poden ser considerades nacions pels mateixos motius, i sobretot per un de bàsic, que és la voluntat comuna d’esdevenir un estat independent. Ara bé, aquesta voluntat està basada en un conjunt de factors objectius, els analitzats, i tots aquests no tenen la mateixa importància. En primer lloc, la història és el que té una importància més semblant, ja que les dues nacions han estat menystingudes pels estats centrals, tot i que al Quebec se l’ha respectat bastant més. En segon lloc, la llengua té una importància diferent en cadascuna de les nacions, ja que el francès està acceptat i reconegut oficialment no només al Quebec sinó a tot el Canadà, mentre que el català no està reconegut oficialment dins l’estat espanyol, només ho està a Catalunya, i, a més actualment se n’està intentant disminuir la presència. Finalment, els factors econòmics són els que més difereixen pel que fa a les reivindicacions: a Catalunya, les reivindicacions són molt fortes pel fet de tenir un fort dèficit fiscal, en canvi al Quebec no n’hi ha ja que tenen superàvit.
Tot i que els resultats no han estat ben bé els que m’esperava, i tenint en compte que han existit moltes definicions de nació, totes diverses, aquest treball m’ha permès tenir més clar què significa ‘ser una nació’. Per tant, la definició de nació que puc establir a partir d’aquest treball i de les conclusions extretes, és que una nació és un conjunt de persones que tenen una terra de naixement, una història, unes tradicions i una llengua comunes, a les quals tenen una especial estima, i que tenen la voluntat d’assolir un projecte en comú.


Compartiu aquest projecte