Treballs premiats

El mòbil i l’addició invisible

El mòbil i l’addició invisible

Detall

Àmbit temàtic: ECONOMIA/SOCIOLOGIA/POLÍTICA
Edició: Premiats 2017

Centre: Col·legi La Salle, Reus
Autor/s autora/es: Albert Feliu Sabench
Nivell educatiu: Segon de batxillerat
Tutors/es: Pau Roig Planas


Compartiu aquest projecte

Objectius

Aquest projecte es basa en dos objectius principals que estan relacionats amb l’ús del telèfon mòbil. El primer objectiu del treball és quantificar el nivell d’addicció d’una determinada mostra d’alumnes de l’escola La Salle Reus i diferenciar i comparar el nivell dels alumnes de batxillerat i dels d’ESO. Com a segon objectiu, es va fixar quantificar el nombre d’hores que els alumnes de batxillerat usen el mòbil, a més d’identificar les aplicacions entre les quals es reparteixen aquestes hores. A partir d’aquests dos objectius centrals se’n van proposar dos més de caràcter secundari. Un d’ells és posar en relació aquest nivell d’addicció amb el nombre d’hores que es fa ús d’aquest dispositiu. Per últim, es va fer un últim propòsit: trobar si factors com l’edat, el sexe, tipus de mòbil o nombre d’hores extra-escolars practicades poden influir en el nombre d’hores que es es fa ús del telèfon.

Metodologia

Els subjectes a qui s’ha realitzat l’estudi són els estudiants de La Salle Reus de 1r i 2n d’ESO, i de 1r i 2n de batxillerat. Per quantificar el nivell d’addicció al mòbil es va utilitzar un test d’addicció (específic al tema) que consta de 20 preguntes tipus test amb quatre respostes possibles, amb un valor diferent (0-1-2-3) assignat depenent d’en quin grau indica addicció al telèfon. Com més alta la puntuació final, més alt el nivell d’addicció. A més del test, es va utilitzar una aplicació mòbil anomenada Quality Time que facilitava quantificar el nombre d’hores que els alumnes feien ús del seu mòbil en el termini d’una setmana i les aplicacions més usades. A més d’aquestes eines es va utilitzar un full de recollida de dades (de l’aplicació) amb un seguit de preguntes. Per al tractament de dades s’ha fet servir Excel, el programa GraphPad Prism 7.0 (per a la realització de gràfics) i el test T de Student per a dades independents.

Conclusions

Com a primera conclusió, es va extreure que els alumnes de batxillerat presenten una dependència major al mòbil que la dels d’ESO, a més de tenir més tolerància a l’ús del mòbil, fet que fa que necessitin més temps al mòbil. A més, com a segona gran conclusió, es va esbrinar que la mitjana d’hores d’ús setmanal per part dels alumnes de batxillerat era de 23,6 hores, és a dir, gairebé un dia sencer a la setmana. A més, el 25% dels individus van fer-lo servir 29 hores o més, i el 75% igualaren o superaren les 17 hores. A més es va observar que l’aplicació més usada entre els alumnes de la mostra és WhatsApp, mentre que Facebook no té un gran protagonisme. Per últim, cal dir que existeix una relació entre els resultats procedents del test d’addicció i l’ús setmanal extret dels alumnes de BATX. Alumnes amb una puntuació major de 30 presenten una mitjana de prop de 29 hores a la setmana, mentre que per als que van obtenir una puntuació menor de 30 punts, la mitjana és de gairebé 23 hores.