Treballs premiats

El món invisible dels éssers vius

El món invisible dels éssers vius

Detall

Àmbit temàtic: BIOLOGIA GENERAL/ZOOLOGIA/BOTÀNICA
Edició: Premiats 2016

Centre: Escola Taller Ginebró, Llinars del Vallès
Autora: Paula Cifuentes López
Nivell educatiu: Segon de batxillerat
Tutors/es: Isabel Ligero Benítez


Compartiu aquest projecte

Objectius

L’objectiu que em vaig proposar al principi era ser capaç d’identificar els microorganismes que anava observant a través del microscopi, però n’hi havia tants per començar per aquí era molt complicat, ja que jo no era cap especialista en el tema. Per això em vaig marcar un de més senzill: Analitzar la bassa durant tot un any i veure que hi passava, ja que el treball el vaig començar a l’Octubre del 2014 i el vaig finalitzar a l’Octubre del 2015.
Juntament amb l’objectiu em vaig marcar una hipòtesi que vaig determinar a partir de petites observacions realitzades amb el microscopi, i aquesta és que: A mesura que augmentes la temperatura, el moviment dintre la basa també augmentaria.

Metodologia

La metodologia era sempre molt rigorosa per tal d’extreure conclusions més exactes de les mostres que analitzava. Primerament les mostres sempre eren agafades entre les tres i quatre del migdia, abans però anotava a una llibreta d’observacions la data exacta i les variables de temperatura ambient i humitat. Seguidament un cop a la basa anotava la temperatura de l’aigua i extreia una mostra amb una pipeta. En un mateix dia arribava a analitzar de dos a tres mostres que cal dir que aquestes sempre eren analitzades amb el mateix augment, en aquest cas el de 100. Gràcies al fet que el microscopi incorporava una càmera podia emmagatzemar vídeos a l’ordinador de les mostres analitzades per després veure-les amb major deteniment i poder identificar alguns dels microorganismes visibles. Després d’observar la mostra, en una taula d’observacions anotava tot el que havia vist, i altres observacions exteriors que afectaven indirectament a la basa, com per exemple l’aparició de pol•len o larves de mosquit. Inclòs també vaig tenir en compte els factors d’eutrofització.

Conclusions

La hipòtesi principal del meu treball era que la temperatura (com a mesura de la radiació) era el factor que influïa en el moviment de la bassa i en el nombre de microorganismes que es podien observar, amb ajuda dels gràfics que vaig realitzar ho vaig poder demostrar.
Això és ja que amb una major radiació solar més microorganismes productors realitzen la fotosíntesi creant més matèria orgànica com aliment pels microorganismes consumidors. Per tant el nombre de microorganismes augmenta, i podem observar més moviment als mesos d’estiu fins a un valor màxim de 31° on el moviment torna a disminuir per factors externs, concretament per l’aparició de mosquits com a depredadors de protozous.