Treballs premiats

El paper de les integrines en el control del cicle de les cèl·lules poliploides

El paper de les integrines en el control del cicle de les cèl·lules poliploides

Detall

Àmbit temàtic: BIOLOGIA GENERAL
Edició: Premiats 2015

Centre: Institut Matadepera, Matadepera
Autor: Pau Forte Genescà
Nivell educatiu: 2n de batxillerat
Tutores: Esther González de Vicente, Anna Barbosa Desongles

 

Objectius:

La hipòtesis que es planteja és que les integrines tenen la funció d’evitar la divisió de les cèl·lules poliploides mitjançant la producció de fizzy-related (Fzr), mantenint així l’endocicle. Si eliminem les integrines de les cèl·lules de la tràquea de Drosophila melanogaster, aquestes sortiran de l’endocicle i es dividiran.
Els objectius que es planteja resoldre aquest treball són:

 • Esbrinar quin rol tenen les integrines en la divisió de les cèl·lules poliploides de la tràquea de D. melanogaster.
 • Determinar la funció de les integrines en el manteniment de l’endocicle.

 

Metodologia:

1. Establir variables:

 • V. independents: Eliminació subunitats de les integrines aPS1, aPS2 o ßPS o la Laminina.
 • V. dependents: Divisió cèl·lules poliploides (marcador mitòtic PH3 present). Permanència de cèl·lules poliploides en un endocicle (Fzr present).

2. Utillatge experimental: realitzar un knock-down de les integrines i la laminina a la tràquea de D. melanogaster es detecta PH3 o Fzr per observar si aquestes afecten a la divisió i a l’endocicle. Assajos realitzats a l’IRB Barcelona.

3. Treball laboratori:

 • Preparar exemplars
 • Creuar individus per obtenir la raça amb els gens necessaris. S’ha de fer un creuament per cada RNAi.

4. Obtenció mostres: Emmagatzemar els ous 2 dies a 25ºC. Incubar-los a 29ºC fins la fase L3. Disseccionar les larves mutades (GFP+) i les WT (GFP-). Fixar les mostres i fer una doble tinció amb anticossos: 1ª anti-PH3/Fzr; 2ª anti-anti-PH3/Fzr (+fluorocrom). Extreure tràquea i muntar amb solució DAPI.

5. Obtenció imatges: captar imatges amb microscòpia confocal i tractar-les.

 

Conclusions:

 1. Les integrines (aPS1, aPS2 i ßPS) i la proteïna Laminina eviten la divisió de les cèl·lules poliploides del sistema traqueal de D. melanogaster, impedint que aquestes proliferin i originin cèl·lules filles amb defectes en la repartició del DNA.
 2. Les integrines juguen un gran paper en la conservació de l’endocicle de les cèl·lules poliploides mitjançant:
  • Control en la producció de Fzr encarregat de mantindré l’endocicle, gràcies a aPS2 i ßPS.
  • Control de la funció de Fzr, però no de la seva producció. La falta d’aPS1 i Lan pot impedir l’activació de Fzr, però la seva producció segueix a càrrec de les altres subunitats.

La hipòtesis inicialment plantejada no és del tot correcta. Les integrines sí que controlen la divisió de les cèl·lules poliploides, però no ho fan de la forma prevista, ja que no sempre és necessària l’eliminació de Fzr.


Compartiu aquest projecte