Treballs premiats

El sexe del cervell

El sexe del cervell

Detall

Àmbit temàtic: PSICOLOGIA I PSICOFISIOLOGIA
Edició: Premiats 2016

Centre: Col·legi Sant Antoni de Pàdua, Mataró
Autor/s autora/es: Maria Pellicer Roca
Nivell educatiu: Segon de batxillerat
Tutors/es: Lluïsa Cucó Pastor


Compartiu aquest projecte

Objectius

a.- Aprofundir en el coneixement de l’anatomia i funcionament de les diferents zones del cervell humà.
b.- Dissenyar i passar tests de diferentes destreses (orientació espacial, memòria verbal,sensibilitat a l’expressió facial i rotació mental) a alumnes de l’escola de les etapes de EP (6è de Primària) i Batxillerat (2n batxillerat) per a recollir suficients dades que ens permetessin acceptar o rebutjar les següents hipòtesis:
1.- ‘Existeixen diferències importants en el grau de correcció amb el que homes i dones executen les conductes cognitives.’
2.- ‘Les diferències entre sexes en el grau de correcció a l’hora d’executar les conductes cognitives es fan més evidents a mesura que es va desenvolupant el cervell.’
3.- ‘L’execució de les conductes cognitives millora a mesura que l’ésser humà es troba en una etapa més avançada del creixement.’

Metodologia

Durant la realització de tot el treball s’ha seguit el mètode científic: recerca d’informació, formulació d’hipòtesis, treball de camp (experimentació), anàlisi de les dades obtingudes i emisió de conclusions. En la recerca d’informació s’han utilitzat fonts primàries i secundàries tant de bibliografia en paper com digital i pel que fa al treball de camp, s’ha realitzat a la mateixa escola amb la col·laboració d’alumnes de 6è d’EP i 2n de Batx. Es van passar quatre tests de destresa als alumnes i els resultats es van buidar en unes taules que després foren representades en dos tipus de gràfics: histogrames i de sectors circulars distingint el sexe dels alumnes. Es van analitzar les dades obtingudes tot comparant els resultats de les 4 proves per els alumnes de diferents sexes de la mateixa edat, per després confrontar les dades obtingudes, també pels diferents sexes, de les dues diferents edats (11 anys – 17 anys).

Conclusions

S’accepten com a vàlides les 1a i 3a hipòtesis abans esmentades, així com per a manifestar-nos sobre la segona hipòtesi creiem que caldria recollir un nombre major de dades.
La prova que ha donat una informació més rellevant per a acceptar/rebutjar les hipòtesis plantejades, ha estat la de la memòria verbal, pel fet de ser idèntica en els dos diferents grups d’edat.
La velocitat de maduració del cervell és diferent en els dos sexes.
El mètode científic ha estat adient per a tota la realització del treball.