Treballs premiats

Elaboració d’un vehicle terrestre no tripulat teleoperat

Elaboració d’un vehicle terrestre no tripulat teleoperat

Detall

Àmbit temàtic: ENGINYERIA I ARQUITECTURA
Edició: Premiats 2016

Centre: Institut Príncep de Viana, Barcelona
Autor/s autora/es: Adrià Gironès Calzada
Nivell educatiu: Segon de batxillerat
Tutors/es: Jordi Orts González


Compartiu aquest projecte

Objectius

Estudiar la viabilitat del disseny i construcció d’un vehicle terrestre no tripulat teleoperat.

El vehicle disposarà d’una càmera de vídeo amb connexió WiFi orientable remotament. La interfície de control estarà programada per a un mòbil Android i serà fàcilment distribuïble i instal·lable. Ha de permetre la visualització de la imatge de la càmera, la seva orientació i el control del vehicle de forma simultània.
La connexió remota sense fils serà per bluetooth.
El vehicle ha de tenir una autonomia raonable, i ha de tenir unes mides que li permetin inspeccionar conductes de ventilació i altres trajectes amb un espai reduït.

Metodologia

Hem treballat amb el mètode de projectes: partint d’una necessitat, amb uns requeriments, i després de realitzar una cerca d’informació, vàrem cercar solucions possibles i vam triar la que ens va semblar més interessant. En desenvolupar el disseny vam retro alimentar aquest procediment amb els resultats obtinguts (mètode d’assaig/error) fins trobar una solució òptima que hem avaluat i documentat exhaustivament.
El paper del tutor ha estat simplement de consultor i facilitador del material i recursos necessaris. Les periòdiques converses (entrevistes, mails, whatsapp) entre alumne i tutor al llarg dels 8 mesos en què s’ha desenvolupat i avaluat aquest treball de recerca han servit per orientar i encoratjar l’alumne, que de forma autònoma ha portat a terme aquest projecte, obtenint una qualificació de 10 en la defensa del seu treball de recerca davant d’un tribunal de 3 professors durant 30 minuts amb preguntes del tribunal.

Conclusions

L’alumne ha estat capaç de realitzar de forma autònoma una recerca de certa envergadura utilitzant els seus coneixements previs o adquirits en aquesta recerca en camps tant diversos com la microelectrònica, la programació en Javascript o el disseny de peces 3D.
El producte obtingut, de baix cost, compleix tots els requeriments, és viable i té un cost baix. És original i cobreix una demanda real al mercat. La utilització de peces fabricades amb una impressora 3D i dissenyades per l’alumne amb el programari OpenScad dóna un valor afegit al projecte alhora que redueix sensiblement el seu cost.