Treballs premiats

Elementary School Students “Participation and Motivation in CLIL and non-CLIL based Classrooms”

Elementary School Students “Participation and Motivation in CLIL and non-CLIL based Classrooms”

Detall

Àmbit temàtic: PEDAGOGIA I DIDÀCTIQUES
Edició: Premiats 2018

Centre: Institut Francisco de Goya, Barcelona
Autora: Marina Molowny Trenchs
Nivell educatiu: Segon de batxillerat
Tutora: Ana Cristina Mora Figuera


Compartiu aquest projecte

Objectius

Els objectius que vaig plantejar per al meu treball de recerca van ser els següents. En primer lloc, comparar dues metodologies diferents, AICLE i no AICLE, en dues aules d’educació primària de 6è grau. En segon lloc, observar els alumnes de cada classe i veure quin grup era més participatiu i estava més motivat per aprendre anglès. En tercer lloc, saber què pensen els professionals de l’ensenyament de llengües estrangeres sobre CLIL i quines recomanacions tenen per als professors de primària. En quart lloc, veure si les recomanacions dels professionals es poden veure a les aules. I finalment, aprendre més sobre les metodologies d’ensenyament de llengües estrangeres i també familiaritzar-me amb la manera en què funcionen les aules de primària.

Metodologia

Després d’haver triat el tema, vaig contactar amb una professora. Posteriorment, la vaig entrevistar, em va donar molta informació sobre bibliografia sobre metodologies d’aprenentatge de les llengües estrangeres i vaig cercar llibres a la biblioteca de la universitat  Pompeu Fabra i a Internet. A partir d’aquí vaig començar a escriure la part teòrica del treball, la qual es basava en dos grans apartats: ‘La motivació dels estudiants’ i ‘Metodologies d’ensenyament de llengües estrangeres en escoles de primària’. En acabar, vaig començar la part pràctica del treball de recerca. Primer, vaig entrevistar tres professionals de l’ensenyament de l’anglès, una professora d’universitat, una de secundària i una d’una escola de primària. En segon lloc, vaig anar a observar dues classes de primària de sisè curs. En una s’impartien les classes amb metodologia AICLE i a l’altra, no. Vaig recopilar tota la informació en unes graelles d’observació que vaig fer i vaig extreure’n les meves conclusions.

Conclusions

Com a resultat d’aquesta investigació és possible concloure que hi ha una relació entre la motivació i la metodologia emprada. Per tant, puc afirmar que la hipòtesi principal és certa.

D’una banda, puc dir que és cert que els alumnes d’AICLE estaven més motivats perquè crec que adquirien el vocabulari i la gramàtica de manera inconscient. Els professors d’AICLE van anar introduint la gramàtica a mesura que parlaven i treballaven.

D’altra banda, crec que els estudiants que no aprenien amb una metodologia AICLE estaven una mica menys motivats, ja que estaven una mica més ‘obligats’ a aprendre la gramàtica i els conceptes apresos no tenien cap aplicació real a l’aula. En conclusió, no trobo malament que els alumnes ‘es vegin obligats’ a aprendre gramàtica de la manera tradicional amb un llibre i un quadern, però la gramàtica ha de ser aplicada en activitats per facilitar-ne l’aprenentatge.