Treballs premiats

Escoltar a través dels ulls

Escoltar a través dels ulls

Detall

Àmbit temàtic: PSICOLOGIA I PSICOFISIOLOGIA
Edició: Premiats 2012

Àrea: Psicologia bàsica

Centre: Institut Joan Puig i Ferreter, Selva del Camp

Autors: Oriol Solé Borràs

Nivell educatiu: Segon de batxillerat

Tutors: Ester Marco Huguet

 

El vinculum vinculorum que uneix els diferents objectius del treball és la intenció d’entendre els mecanismes involucrats en la manera com percebem el nostre entorn. Segons això, en la primera part del treball he intentat conèixer el funcionament de les estructures cerebrals involucrades en el procés de la percepció, a més de descobrir els mecanismes pels quals fem interaccionar la informació dels nostres sentits. En la segona, en canvi, aplicant amb rigor el mètode científic, intento determinar si el sistema nerviós té algun mecanisme que ens permeti augmentar el rang de percepció auditiva mitjançant la visualització d’imatges informatives, és a dir, amb cert contingut semàntic. Cal afegir que vull extrapolar les conclusions de la part experimental més enllà de la recerca psicològica i arribar a la recerca en enginyeria biomèdica: si realment podem percebre un rang més gran d’intensitats estimulant una altra modalitat sensorial, podríem combatre certs tipus de sordesa o ceguesa amb mecanismes que es fonamentessin en la integració multisensorial?

La síntesi de la informació provinent de les fonts bibliogràfiques és una manera de justificar el disseny experimental: seguint una ordenació jeràrquica he partit d’una informació general sobre el procés perceptiu per arribar a la integració multisensorial entre les modalitats estudiades per saber què s’ha estudiat fins al moment i de quina manera. Pel que fa a la part experimental, cal apuntar que va ser feta profitosament amb 15 subjectes. Vaig dividir el procediment en tres grans blocs: al primer calibrava la intensitat llindar auditiva de cada subjecte; al segon feia un experiment on induïa el subjecte a crear una expectativa sobre l’estímul futur, i al tercer l’experiment mancava d’un mecanisme de creació d’expectativa. Els estímuls presentats que vaig utilitzar en els experiments estaven inclosos en diferents seqüències de vídeo que simulaven un rostre en un procés discursiu: els visuals estaven constituïts per imatges de rostres humans, mentre que els auditius eren tons purs en les freqüències de les veus masculina i femenina. La tasca del subjecte era anotar en quin moment dels dos exemples havia sentit el target auditiu.

El recull teòric del treball exposat en la primera part permet que ens adonem de la complexitat del procés perceptiu i de la gran varietat de situacions en què poden esdevenir-se fenòmens integratius. També podem extreure’n que cada individu percep una realitat hipotètica amb un marge d’error respecte a una suposada «realitat» objectiva.

De la recerca experimental podem extreure que les imatges informatives poden millorar la percepció auditiva mitjançant la reducció del valor de la intensitat llindar en condicions de sincronia temporal i espacial, congruència semàntica i acompliment del principi d’efectivitat inversa. Es desmenteix que la incongruència de gèneres entre estímuls visuals i auditius tingui un efecte distractor rellevant. A més, es pot determinar que aquest fenomen té lloc gràcies a un procés d’expectativa, tot i que alguns dels subjectes també suggereixen la possibilitat d’haver experimentat fenòmens d’integració multisensorial. Amb aquestes troballes, puc suggerir la possibilitat de tractar casos d’hipoacúsia amb mètodes menys invasius que els actuals, potenciant mecanismes d’integració multisensorial.


Compartiu aquest projecte