Treballs premiats

Estudi de la relació de l’autoestima amb l’autoimatge corporal- Ús d’aquesta relació que en fa la publicitat. Anàlisi d’un cas: DOVE, ”Por la belleza real”

Estudi de la relació de l’autoestima amb l’autoimatge corporal- Ús d’aquesta relació que en fa la publicitat. Anàlisi d’un cas: DOVE, ”Por la belleza real”

Detall

Àmbit temàtic: PSICOLOGIA I PSICOFISIOLOGIA
Edició: Premiats 2016

Centre: Institut Alexandre Satorras, Mataró
Autor/s autora/es: Clara Fernández Vilert
Nivell educatiu: Segon de batxillerat
Tutors/es: Glòria Martí Galceran


Compartiu aquest projecte

Objectius

Els objectius que es volia assolir en aquest treball són:
1. Comprovar si hi ha relació entre l’autoestima i l’autoimatge corporal.
2. Comprovar si aquesta relació presenta diferències en funció de la variable sexe, edat i situació laboral.
3. Estudiar l’ús que la publicitat fa d’aquesta relació amb l’anàlisi d’una campanya publicitària real.

Metodologia

MOSTRA
La mostra del meu treball està formada per a 94 persones (42 homes i 52 dones) classificats en quatre rangs d’edat (14-18; 19-34; 35-64; +65). Pel que fa a la seva situació laboral, 43 en situació laboral d’estudiant, 28 actius i 23 jubilats.
MATERIAL
Vaig dissenyar una enquesta online a partir de tres fonts.
En primer lloc, hi ha dos instruments psicomètrics i després una enquesta realitzada a partir d’un qüestionari sobre la bellesa, realitzada per l’empresa Dove en el marc de l’estudi La Belleza Real. Aquest estudi va servir de base per a dissenyar la campanya publicitària que he analitzat en el treball.
Pel que fa als dos instruments de mesura psicomètrica, per una banda he agafat L’Escala d’Autoestima de Rosemberg que es considerat un instrument clínic, i per altra banda he fet servir l’escala d’autoimatge corporal del test del Eating Disorders Inventory de Garner, (Qüestionari trastorns d’alimentació) David M., recomanat per en David Sánchez-Carracedo, doctor en psicologia de la UAB, que és un expert en la matèria i que m’ha facilitat les puntuacions normatives per a comparar els meus resultats.

Conclusions

Les conclusions més importants a les quals he arribat i que volia destacar en aquesta presentació són:
Autoestima:
-No hi ha diferències entre homes i dones en relació amb l’autoestima personal ja que les mitjanes de puntuació entre homes i dones em sortien que eren pràcticament igual, malgrat que en dones era lleugerament superior.
-L’autoestima augmenta amb l’edat. El grup que té millor autoestima és el de més de 65 anys mentre que el que menys és el de 19-34, on hi hauria un parèntesi en aquesta tendència.
-Les persones jubilades tenen millor autoestima que els actius i els estudiants. És a dir, hi ha diferències significatives en l’autoestima pel que fa a la situació laboral. Per tant podem dir que efectivament, la hipòtesis plantejada on deia que la situació laboral pot influir en l’autoestima és certa.
Autoimatge:
-Pel que fa a l’autoimatge corporal sí que hi ha diferències entre homes i dones, s’obersva que les dones tenen una major insatisfacció corporal.
-No hi ha diferències significatives en els diferents grups d’edat en autoimatge corporal.
-No hi ha diferències significatives en relació a la situació laboral.