Treballs premiats

Estudi de l’emoció musical

Estudi de l’emoció musical

Detall

Àmbit temàtic: ART
Edició: Premiats 2015

Centre: Institució Cultural Catalana Súnion, Barcelona
Autors: Laia Vallès Guilera
Nivell educatiu: 2n de batxillerat
Tutors: Gerard Segura Magallón

 

Objectius:

Estudiar les bases psicològiques i neurobiològiques de l’emoció musical i relacionar diversos paràmetres musicals a les emocions bàsiques.

 

Metodologia:

S’ha realitzat una recerca bibliogràfica a partir d’articles científics per a assolir el primer objectiu. Per el segon s’ha efectuat un estudi pràctic i original consistent en (1) la identificació de quatre emocions en funció de dues variables; la valència i l’activació, (2) la selecció i atribució de tres temes musicals per a cada una d’aquestes i (3) l’anàlisi d’aquests temes en funció de diversos paràmetres (tals com el temps o el mode). A partir d’aquestes anàlisis s’han extret les primeres conclusions, i, per tal de validar-les, s’ha composat i enregistrat un tema musical breu per a cada emoció que fos coherent amb aquestes.

S’ha realitzat una enquesta a una mostra de 40 persones en què se’ls ha demanat que descrivissin una escena que els suggeria cada un dels temes. L’emoció representada en les escenes s’ha analitzat en funció de les dues variables (valència i activació) per comprovar si aquests temes musicals continuaven suggerint la mateixa emoció i, per extensió, si les conclusions derivades de les primeres anàlisis eren vàlides.

 

Conclusions:

El temps, el mode i l’harmonia són els factors més determinants de l’emoció musical. El temps determina l’activació; un temps lent està relacionat a una poca activació i un temps ràpid està relacionat a molta activació. El mode determina la valència; un mode major està relacionat a una valència positiva i un mode menor està generalment relacionat a una valència negativa.

L’harmonia també determina l’activació; una harmonia simple està relacionada a molta activació i una harmonia complexa està relacionada a poca activació. D’altra banda, també s’han pogut observar fets que anaven més enllà de l’abast de l’estudi, com diferències entre grups d’individus i relacions implícits entre característiques musicals i elements culturals.


Compartiu aquest projecte