Treballs premiats

Estudi ecològic i ambiental de la conca del riu Gurri al seu pas pel municipi de Vic

Estudi ecològic i ambiental de la conca del riu Gurri al seu pas pel municipi de Vic

Detall

Àmbit temàtic: BIOLOGIA GENERAL/ZOOLOGIA/BOTÀNICA
Edició: Premiats 2012

Àrea: Ecologia

Centre: Col·legi Sant Miquel dels Sants, Vic

Autors: Laia Villar Comajoan, Pau Benito Buch, Marta Clos Sansalvador, Meritxell Font Prat

Nivell educatiu: Quart d’ESO

Tutors:   Enric Roca Sala

 

Objectius

–       Fer un estudi de l’estat ecològic i ambiental de la conca del Gurri, quan passa pel municipi de Vic la primavera del 2012.

–       Elaborar un mapa d’impactes de diferents trams del Gurri i del Mèder que inclogui un informe de les possibles causes dels impactes, les conseqüències i les alternatives de millora.

–       Analitzar l’evolució dels valors dels paràmetres fisicoquímics i dels bioindicadors biològics identificats en quatre punts de mostreig al llarg del curs fluvial del Gurri, relacionant aquesta evolució amb els impactes identificats.

–       Presentar alguns models de plans de vigilància ambiental que permetin controlar els valors d’alguns paràmetres de qualitat del riu.

–       Analitzar algunes de les actuacions efectuades per les administracions els darrers anys a la conca i valorar-ne la idoneïtat.

–       Esbrinar el grau de coneixement, freqüentació i respecte, d’una mostra de 206 persones de Vic, per l’entorn fluvial de la ciutat i per les millores introduïdes els darrers anys.

 

La metodologia emprada per a l’estudi de la qualitat hidromorfològica es basa en l’aplicació dels protocols del manual d’inspecció dels rius, elaborats per l’Associació Hàbitats – Projecte Rius. Per determinar l’estat de conservació de la vegetació de ribera s’ha emprat un índex visual anomenat QRISI, que és una simplificació de l’índex QRB.

Per a la fixació dels paràmetres fisicoquímics, efectuada amb el suport del Laboratori Prat, s’han emprat mètodes d’electrometria per a la determinació del pH; conductivitat, oxigen dissolt i amoníac, espectrometria UV per als nitrats i volumetria per a l’alcalinitat. La temperatura s’ha mesurat in situ per mitjà de termòmetres d’alcohol i digitals.

La determinació de la qualitat biològica s’ha basat en la identificació de macroinvertebrats bioindicadors, emprant l’índex IBMWP simplificat. S’han fet identificacions in situ i d’altres al laboratori mitjançant diferents claus d’identificació.

El conjunt de la conca del Gurri, al municipi de Vic, presenta globalment un estat ecològic i ambiental, en el període estudiat, relativament bo, però millorable en molts sentits. En els diversos punts mostrejats hi ha diferències importants: mentre que la salut del naixement és excepcional ─a causa de la poca pressió humana que hi ha─ i es pot considerar de referència, l’estat de la confluència entre el Mèder i el Gurri és només mediocre. La resta de punts presenten una salut intermèdia entre aquests dos. En el recorregut del Mèder i el Gurri per zones urbanes és on la qualitat disminueix més notablement, tal com evidencien els impactes localitzats i els resultats dels paràmetres estudiats. Entre les causes d’aquests impactes destaquen les activitats agrícoles entorn del riu, els endegaments que impedeixen el desenvolupament del bosc de ribera, la contaminació difusa d’origen antròpic i algunes actituds ciutadanes inadequades.


Compartiu aquest projecte