Treballs premiats

Estudi limnològic de la bassa del Llevant: seguiment estacional de l’ecosistema

Estudi limnològic de la bassa del Llevant: seguiment estacional de l’ecosistema

Detall

Àmbit temàtic: BIOLOGIA GENERAL, ZOOLOGIA I BOTÀNICA
Edició: Premiats 2016

Centre: Col·legi Jesuïtes Gràcia Kostka, Barcelona
Autora: Alba Alemany Sancho
Nivell educatiu: Segon de batxillerat
Tutors/es: Roger Canal Soler


Compartiu aquest projecte

Objectius

Amb l’elaboració d’aquest treball de Recerca es vol assolir els següents objectius:
-Conèixer la diversitat existent a la Bassa del Llevant i la variació al llarg de les estacions.
-Aprendre a identificar els organismes propis dels ecosistemes aquàtics.
-Conèixer els paràmetres fisicoquímics propis de la bassa i estudiar la variació al llarg de l’any.
-Investigar sobre les característiques biològiques i ecològiques de les espècies que hi viuen.
-Entendre el procés de construcció d’una bassa i el posterior manteniment necessari perquè perduri.
-Aprendre a utilitzar el material necessari per analitzar les característiques químiques de l’aigua.
-Realitzar un mostreig de macro invertebrats adequat.
-Implicar-nos en la conservació dels ecosistemes aquàtics i impulsar-ne la construcció.
-Valorar la importància biològica dels ecosistemes aquàtics pel manteniment d’animals en perill d’extinció i per l’augment de la biodiversitat.

Metodologia

La metodologia emprada ha estat la següent:
S’ha separat el Treball de Recerca en dues parts: el marc teòric i el marc experimental.
El desenvolupament del marc teòric ha consistit en una recerca bibliogràfica amb l’objectiu d’introduir-me en la ciència de la Limnologia. En concret, ens hem informat sobre el funcionament dels ecosistemes aquàtics i els factors que hi afecten. Posteriorment hem sintetitzat i contrastat la informació de diverses fonts per tal d’aprofundir en el coneixement de la bassa.
El desenvolupament experimental es basa en el treball de camp de l’estudi de la Bassa del Llevant, i inclou tant observacions de l’ecosistema com experimentació amb els tests de les característiques químiques de l’aigua. En aquesta part s’ha fet un seguiment estacional de l’ecosistema per comprendre la variació que pateix al llarg del temps, completant-lo amb recerca bibliogràfica sobre la meteorologia i els canvis d’estacions. També s’han identificat els organismes de la bassa i s’han relacionat, juntament amb les característiques químiques, amb el grau de qualitat de l’ecosistema.
Posteriorment s’ha recollit la informació teòrica i experimental i s’ha establert la xarxa tròfica de l’ecosistema.

Conclusions

Les conclusions principals de l’estudi limnològic de la bassa del Llevant són:
-Alguns macroinvertebrats sempre són presents a la Bassa del Llevant, com els Nemúrids.
-Cada estació de l’any té unes condicions meteorològiques diferents que fan modificar les característiques fisicoquímiques de la bassa i, en conseqüència, la diversitat.
-La vida a la bassa no s’extingeix encara que l’ecosistema sembli destruït, donat que els organismes tenen estratègies per sobreviure en condicions extremes; per exemple, quan es gela o quan s’asseca, molts organismes s’enterren fins que l’aigua líquida torna a omplir-la.
-Alguns organismes són bioindicadors de la qualitat de l’aigua, i s’utilitza la presència o absència d’alguns macroinvertebrats com a eina indicadora del grau de puresa o contaminació de l’ecosistema.
-Tots els ecosistemes són dinàmics i, per tant, canvien al llarg del temps seguint un procés de successió ecològica.
Destaquem que cada estudi limnològic té conclusions pròpies en resposta als objectius plantejats per a cada pràctica.