Treballs premiats

Estudi toxicològic de substàncies químiques sobre el creixement radicular de llavors de soja i la inhibició bacteriana enfront de l’Escherichia coli

Estudi toxicològic de substàncies químiques sobre el creixement radicular de llavors de soja i la inhibició bacteriana enfront de l’Escherichia coli

Detall

Àmbit temàtic: MEDICINA
Edició: Premiats 2012

Àrea: Toxicologia

Centre: Col·legi Jesús Maria-Sant Andreu, Barcelona

Autors: Verónica Bago Rodríguez

Nivell educatiu: Segon de batxillerat

Tutors: Ana Bars Salgado

 

L’objectiu principal era estudiar l’efecte tòxic que produeixen una sèrie de 16 compostos químics en el desenvolupament de dos tipus d’éssers vius: les llavors de soja i els bacteris com l’Escherichia coli. Posteriorment, en el cas de les llavors de soja vaig calcular la concentració letal mitjana (CL-50) de cada una de les substàncies utilitzades, que inhibeix el creixement normal de les llavors, per després elaborar unes taules de comparació dels efectes produïts per les diferents substàncies, a partir de les quals s’extreuen conclusions de les variacions produïdes depenent del compost químic i de les concentracions utilitzades. D’altra banda, per determinar l’efecte tòxic de les substàncies químiques sobre l’Escherichia coli, vaig mesurar el diàmetre de l’halo d’inhibició del bacteri sobre un medi de cultiu. Mitjançant els resultats obtinguts vaig comparar l’efecte tòxic dels diferents compostos químics sobre el bacteri. Finalment vaig comparar la diferent toxicitat de les substàncies assajades en els dos substrats biològics.

Per al desenvolupament del treball he utilitzat material de laboratori apropiat: plaques de Petri de 90 mm, paper de filtre absorbent, matrassos aforats per preparar les solucions de les substàncies per assajar, pipetes aforades, medi de cultiu (Müller Hinton), autoclau i estufa de cultiu, llavors de soja verda de cultiu biològic, una soca d’Escherichia coli (ATCC 10536), asses de sembra, hisops, encenedor Bunsen i aigua desionitzada.

A partir dels resultats obtinguts he pogut extreure una sèrie de conclusions, les més generals de les quals són les següents: la seqüència en el grau de toxicitat en l’assaig de la germinació de les llavors és aquesta:

MoCl2 > CuSO4 > Fe(NO3)3 > K2Cr2O7 > CdCl2 > NiCl2 > ZnSO4 > AlCl3 > Co(NO3)2 > Pb(NO3)2 > MnCl2 > NaCl > BaCl2 > KMnO4.

En els assajos de potència bactericida sobre E. coli s’observa la seqüència següent en el grau de toxicitat:

CdCl2 > AlCl3 > ZnSO4 > Co(NO3)2 > MnCl2 > K2Cr2O7 > CuSO4 > NiCl2 > MoCl2 > Pb(NO3)2.

No es detecta efecte inhibidor en les substàncies assajades:

Fe(NO3)3, KMnO4, BaCl2, MgSO4, NaCl, KCl.

Els assajos de toxicitat aplicats a la inhibició de la germinació de les llavors i l’acció bactericida són mètodes adequats que poden tenir múltiples aplicacions complementant altres tècniques analítiques que s’utilitzen per estudiar l’ecotoxicitat i valorar l’impacte que poden produir sobre els éssers vius les substàncies químiques vessades en el medi ambient.


Compartiu aquest projecte