Treballs premiats

Evolució als mars. Efecte de la variació de pH i temperatura sobre el creixement i desenvolupament dels pòlips d’una població de Cotylorhiza tuberculata

Evolució als mars. Efecte de la variació de pH i temperatura sobre el creixement i desenvolupament dels pòlips d’una població de Cotylorhiza tuberculata

Detall

Àmbit temàtic: BIOLOGIA GENERAL, BIOLOGIA GENERAL/ZOOLOGIA/BOTÀNICA
Edició: Premiats 2013

Àrea:  Zoologia
Centre:  Escola Pia, Mataró
Autor/s autora/es:  Javier Gil Lianes / Marc Bosch Schips
Nivell educatiu:  2n Batxillerat
Tutors/es:  Marta Mons Genisans / Núria Benaiges Atrill

El que es vol fer és un estudi global dels valors obtinguts dels quatre objectius explicats a continuació per així fer una previsió aproximada de quina serà la tendència de les poblacions de meduses, concretant en l’espècie enunciada a la hipòtesi, en el futur, el que radica en constatar que en relació amb l’actualitat, el nombre de meduses futures alliberades pels pòlips serà major d’aquí a 90 anys, valorant els valors previstos tant de pH com de temperatura per poder elaborar un estudi globalitzat de l’estat del mar l’any 2100.
Objectiu 1:
Comprovar si la variació pH té un efecte sobre la producció futura de meduses.
Objectiu 2:
Comprovar si la variació de temperatura tindrà un efecte sobre la futura producció de meduses.
Objectiu 3:
Comprovar si la variació de pH tindrà un efecte sobre la supervivència dels pòlips primaris.
Objectiu 4:
Comprovar si la variació de temperatura tindrà un efecte sobre la supervivència dels pòlips primaris.
S’ha estimat a cent anys el nombre d’individus de la població de Cotylorhiza tuberculata fent créixer pòlips d’aquesta espècie en determinades condicions de laboratori que intenten reproduir les condicions del mar en aquell moment. Aquestes condicions s’han determinat emprant el model climatològic A1B del GFDL de l’IPCC, que assumeix que a l’any 2100 la temperatura serà 3 graus superior i el pH 0.3 unitats inferiors a les actuals. Amb això, un grup de pòlips s’ha exposat a les condicions de temperatura i pH actuals, i els altres grups a les condicions de pH, temperatura o ambdues previstes pel 2100, respectivament. Sota aquestes condicions s’ha estudiat dues variables relacionades amb la persistència dels pòlips: el nombre d’individus generats per unitat de temps i la supervivència de cada pòlip. Les dades obtingudes s’han analitzat i comparat entre les diferents condicions experimentals mitjançant els tests de Mann-Whitney i de Kaplan-Meier.
Com s’ha observat en l’anàlisi global de la producció el grup amb una producció major ha estat el grup que combinava una temperatura elevada amb un pH baix, però els efectes de forma aïllada demostraven ser els que tenen els valors més petits, generant el que sembla una inconcluència, desverificant les dues hipòtesis alhora. Però degut a els contrasts entre tots els resultats la conclusió obtinguda és que estadísticament no existeix diferència en la producció de meduses futures de tots els grups.
Els dos grups amb una temperatura de +3oC han estat clarament superiors en la probabilitat de supervivència sobre aquells amb una temperatura actual, i amb una alta fiabilitat estadística. Per tant afirmarem que la temperatura de l’any 2100 afavorirà la probabilitat de supervivència de tots els pòlips de Cotylorhiza tuberculata.
Relacionant les dades obtingudes amb la hipòtes i la discussió duta a terme, concloem que degut a la seva temperatura més elevada, el grup exposat a les condicions pròpies de l’any 2100 te una supervivència major  vers el grup control, amb una fiabilitat estadística d’un valor lleugerament superior al 5%.  Així que es determina que l’any 2100 existirà un major nombre de meduses de Cotylorhiza tuberculata que el nombre existent l’any 2012.


Compartiu aquest projecte