Treballs premiats

Factors que condicionen la localització i el traçat del pobles moderns: l’exemple de Sant Joan de Mediona

Factors que condicionen la localització i el traçat del pobles moderns: l’exemple de Sant Joan de Mediona

Detall

Àmbit temàtic: HISTÒRIA/GEOGRAFIA/ANTROPOLOGIA
Edició: Premiats 2012

Àrea: Geografia humana

Centre: Institut Alt Penedès, Vilafranca del Penedès

Autors: Marçal Díaz Ros

Nivell educatiu: Segon de batxillerat

Tutors: M. Lourdes Mallart Raventós

 

La localització, el creixement i la morfologia dels nuclis urbans no són fruit de l’atzar, sinó que depenen d’una situació conjuntural concreta. En aquest treball intento corroborar aquesta hipòtesi a partir de l’estudi de la població penedesenca de Sant Joan de Mediona. Així doncs, els objectius del treball són:

– Demostrar que la localització i el naixement del nou Raval de Sant Joan de Mediona, així com l’abandonament del nucli primitiu de l’església com a zona de creixement urbà, van estar causats per un seguit de factors històrics i condicionants naturals.

– Comprovar que el traçat urbà i la morfologia actuals del poble de Sant Joan de Mediona obeeixen a un seguit de causes determinades.

– Investigar les diferents fases del creixement urbanístic de Sant Joan de Mediona des dels orígens fins a la dècada dels anys trenta del segle XX.

Pel que fa a la metodologia emprada per a l’obtenció de les dades necessàries per al treball de recerca, he fet bàsicament treball de camp. Els diferents arxius que trobem actualment a Catalunya disposen d’una minsa informació sobre l’urbanisme de Sant Joan de Mediona. Per aquest motiu, he optat per consultar les fonts primàries, és a dir, recórrer tot el poble, casa per casa, i demanar la informació necessària. He hagut d’analitzar les escriptures d’establiment, els censos, els testaments i els capítols matrimonials, entre altres documents notarials dels particulars de Sant Joan de Mediona. També he utilitzat fonts orals i fotografies. I, per descomptat, l’observació directa de cada casa, cada teulada, cada finestra ha estat necessària i imprescindible. Evidentment he estat molt curós amb la validesa i la representativitat de les fonts emprades i he contrastat convenientment tota la informació rebuda, de tal manera que he rebutjat tota la que semblava poc fiable.

El poble de Sant Joan de Mediona, com totes les poblacions, no es va situar d’una manera aleatòria en l’espai. Hi va haver una sèrie de factors naturals i circumstàncies històriques que van definir la seva localització i creixement. Alguns d’aquests factors i circumstàncies van ser, per exemple, la cruïlla entre el camí ral de Santa Coloma i la carrerada de Capellades, l’especialització vinícola de l’economia penedesenca, les guerres carlines i la proximitat de la riera, que permetia la instal·lació de fassines. A més a més, l’estrany traçat dels carrers té diverses causes, una de les quals és el pas d’un torrent, avui en dia desaparegut. Una altra, però, són els canvis en els traçats de les vies de comunicació, que es van anar modificant al llarg dels segles i que van afectar la morfologia de la població. Així doncs, gràcies a la investigació de les fases del creixement urbanístic de Sant Joan de Mediona he pogut concloure que hi ha un motiu per a la localització i per al traçat dels carrers, i he pogut reafirmar la importància que les vies de comunicació tenen en els nuclis urbans. També he constatat que a finals del segle xviii es va produir un canvi en el patró d’assentament d’algunes zones, de manera que la població va deixar d’estar dispersa pel territori en masos i es va ajuntar en nuclis que van anar creixent al llarg del segle XIX.

Sant Joan de Mediona, com tots els nuclis habitats, té una localització fruit d’una situació conjuntural determinada. El traçat urbà i el creixement urbanístic tampoc no van sorgir per atzar, sinó que obeïen a tot un seguit de factors.


Compartiu aquest projecte