Treballs premiats

Fora de sèrie. Estudi de la població escolar esquerrana de l’Alt Camp

Fora de sèrie. Estudi de la població escolar esquerrana de l’Alt Camp

Detall

Àmbit temàtic: PSICOLOGIA I PSICOFISIOLOGIA
Edició: Premiats 2017

Centre: Institut Serra de Miramar, Valls
Autor/s autora/es: Anna Casañas Aguadé
Nivell educatiu: Segon de batxillerat
Tutors/es: Àngels Planes Vallverdú


Compartiu aquest projecte

Objectius

Els objectius van ser:
1) Conèixer el desenvolupament de la lateralitat en l’ésser humà.
2) Saber quins factors influeixen en la lateralitat.
3) Trobar quina relació hi ha entre lateralitat, sistema nerviós i hemisferis cerebrals.
4) Conèixer quina relació hi ha entre lateralitat i aprenentatge.
5) Analitzar dades de tota la població esquerrana de la comarca de l’Alt Camp que cursen ensenyaments obligatoris.
6) Saber si hi ha diferències significatives entre dretans i esquerrans segons la variable del sexe.
7) Saber si hi ha diferències significatives a nivell d’aprenentatge entre esquerrans i dretans.
8) Conèixer les capacitats i/o habilitats en què destaquen els esquerrans.
9) Conèixer la influència de la lateralitat en els problemes d’aprenentatge dels nens/es de l’Alt Camp.
10) Conèixer l’opinió d’experts en el camp de la lateralitat.

Metodologia

Aquest treball de recerca l’ubiquem en un model descriptiu i exploratori. S’estructura en tres parts. Una primera part de recerca teòrica, obtinguda de diferents fonts d’informació (llibres, pàgines web, article… ). Una segona part de treball de camp, on faig una recerca ambiciosa que m’ha permès conèixer dades de la població esquerrana de la meva comarca i les seves habilitats/capacitats (aquest estudi l’he acotat a la població que està fent estudis obligatoris i inclou, tots els alumnes de 1r de Primària fins a 4t d’Educació Secundària Obligatòria, de totes les escoles i instituts de l’Alt Camp). I una tercera part on faig entrevistes a professionals experts i de referència en diferents camps científics de la nostra comarca.
El que em proposo investigar és el perquè una persona és esquerrana i una altra dretana. Vull conèixer quins factors intervenen en el desenvolupament de la lateralitat i quines són les seves funcions.
En el desenvolupament de cada apartat de la recerca trobarem definits objectius específics. S’inclou també, un glossari que ens servirà per consultar termes científics i un annex de referència on s’amplia la informació. Finalment, convido a tothom a accedir a les dades de la recerca, mitjançant l’adreça del bloc que he creat: http://www.foradeserietdrblog.wordpress.com .

Conclusions

A la part teòrica s’han treballat els conceptes bàsics relacionats amb la lateralitat, les diferències que podem trobar segons el context geogràfic, les diverses teories científiques, el desenvolupament de la lateralitat en l’ésser humà, les funcions de la lateralitat i la seva relació amb l’aprenentatge. Aquest coneixement científic ens dóna una visió global oberta, és a dir, hi ha discrepàncies a nivell de comunitat científica respecte el tema i això ens indica que és un camp que està en procés d’estudi.
La part pràctica m’ha permès saber que un 7% de persones que hi ha a la comarca tenen la mateixa condició d’esquerrans que jo. He vist que la major part són de sexe masculí i que les dades de la població esquerrana es mantenen estables. Els professionals de l’educació de l’Alt Camp opinen que no hi ha diferències a nivell d’aprenentatge entre dretans i esquerrans, i que els esquerrans no tenen cap tret diferencial significatiu a nivell de capacitats i/o habilitats respecte als dretans. És cert que els problemes d’aprenentatge poden tenir relació amb desordres en la lateralitat però no necessàriament amb els esquerrans. Les entrevistes realitzades als experts així ens ho confirmen i ens remarquen la importància fonamental del desenvolupament prelateral per prevenir els problemes d’aprenentatge. Per tant, podem afirmar que ser esquerrà en l’àmbit educatiu no és cap problema. També hem confirmat que estem condicionats genèticament a ser dretans o esquerrans i que és veritat que unes persones tenen més habilitats en una part del cos que en l’altra degut a la seva distribució cerebral. La hipòtesi de treball s’ha demostrat.