Treballs premiats

Francesc Casas i Amigó – El poeta del Vallès

Francesc Casas i Amigó – El poeta del Vallès

Detall

Àmbit temàtic: FILOLOGIA/LINGÜÍSTICA/SOCIOLINGÜÍSTICA
Edició: Premiats 2013

Àrea:  Filologia Catalana
Centre:  Escola Taller Ginebró, Llinars del Vallès
Autor/s autora/es:  Alba Lóriz Pou
Nivell educatiu:  2n Batxillerat
Tutors/es:  Alicia Molina Rodríguez

 

Degut a la manca de coneixement i divulgació del poeta fora d’àmbits especialitzats, el treball s’ha centrar en dues hipòtesis:
a)    Francesc Casas i Amigó va tenir una rellevància més destacada a la reconeguda fins ara en el panorama literari coetani
b)    És necessària una major difusió del coneixement del poeta i la seva obra per a la reivindicació, recuperació i preservació del seu llegat.
Així, s’ha pogut reconstruir la biografia del poeta; encaixar-lo en el perfil renaixentista; reivindicar la seva rellevància literàriament parlant des del 1885 fins al primer terç del segle XX; recuperar els últims reductes de memòria col•lectiva que se’n conservaven gràcies a un anterior homenatge i divulgar la informació reconstruïda a través d’un projecte de gestió cultural.
La falta d’informació en profunditat a la xarxa i l’absència d’estudis íntegrament sobre el poeta han dificultat la recerca, ja que la major part de l’anàlisi s’ha hagut de fer partint de zero o mitjançant la relació de dades sovint parcials i disperses. A més, l’escassa informació sobre el poeta i la dificultat d’accedir-hi ha propiciat que la poca divulgació que se’n pugui haver fet sigui sovint poc contrastada i presenti incongruències o errors. La mecànica de treball ha consistit en una prèvia indagació sistemàtica de fonts (tant primàries com secundàries) i a la seva ordenació, valoració i contrast, per a la reconstrucció de la biografia i la recopilació de l’obra. Posteriorment, l’anàlisi de l’obra Poesies segons les tendències de l’època. Paral•lelament, s’ha perfilat el context històric en què emmarcar-lo.
Gràcies a la investigació realitzada, hem pogut recuperar part de la memòria que es creia perduda i reconstruir o replantejar algunes de les llacunes de la seva biografia. Així veiem que és necessària una recuperació i conscienciació abans no es perdi l’escàs material que encara en queda. Curiosament hem pogut comprovar que realment es tractà d’un autor aclamat en la seva època i que perdurà notablement en el temps, fins ben entrat el segle XX. Partint de l’anàlisi de l’obra, podem considerar-lo un clar perfil d’autor romàntic i renaixentista. L’homenatge de l’any 1962 i el testimoni que en donen els presents ens confirma l’encert de la gestió cultural com a eina de conservació del patrimoni.  Finalment, amb el nou homenatge s’ha pogut donar a conèixer el poeta i garantir la continuïtat d’aquest patrimoni, sempre en pro de reivindicar el seu paper en la nostra literatura.


Compartiu aquest projecte