Treballs premiats

Herència atípica: Revolució a l’associació de dones Merli d’Alguaire

Herència atípica: Revolució a l’associació de dones Merli d’Alguaire

Detall

Àmbit temàtic: ECONOMIA/SOCIOLOGIA/POLÍTICA
Edició: Premiats 2017

Centre: Institut Joan Solà, Torrefarrera
Autor/s autora/es: Rosa Folguera Argelich
Nivell educatiu: Segon de batxillerat
Tutors/es: Neus López Novau


Compartiu aquest projecte

Objectius

Els principals objectius d’aquest treball de recerca són:
-Conèixer l’estructura, l’organització i el funcionament d’una associació de dones.
-Conèixer el procés hereditari atípic viscut a l’Associació de Dones Merli d’Alguaire.
-Conèixer i aproximar-nos a la testamentaria i a la fiscalitat d’aquesta.
-Visualitzar els canvis que ha produït a l’associació l’acceptació d’aquest testament.
-Estudiar diferents productes bancaris i buscar-ne la possible combinació més favorable per tal d’obtenir els màxims beneficis.
-Copsar l’opinió de les sòcies respecte als canvis soferts.

Metodologia

En primer lloc, es va establir el tema d’estudi, els objectius a aconseguir, l’elaboració de l’índex inicial, el disseny dels passos a seguir i la hipòtesis de treball.
En segon lloc, es va fer la recerca d’informació que es va obtenir de les següents fonts;
– Observació directa. Es van visitar les finques rústiques i urbanes.
– Informació facilitada directament per la junta directiva de l’ADM.
– Altres fonts d’informació com llibres i pàgines webs.
– Realització d’enquestes per copsar l’opinió de les sòcies.
En la tercera fase, es va seleccionar i organitzar la informació per dissenyar l’esquema concret. Per acabar, es va realitzar la redacció d’aquest treball.
Durant tot el procés es va comptar amb la supervisió de la presidenta de l’associació i de la tutora. Finalment, es va fer una darrera avaluació per part de la junta de l’associació i de la presidenta anterior. Així, es va comprovar que totes les dades eren correctes i donaven el seu consentiment per incloure-les de forma definitiva.

Conclusions

L’acceptació d’aquesta herència va produir molts canvis en l’associació, canvis que es podrien considerar com una revolució. Qui els hi havia de dir a les sòcies fundadores que l’associació arribaria a ser una empresa agrària, que compraria i vendria accions de borsa…
Amb la realització d’aquest estudi i gràcies a la col·laboració de les membres de l’associació, es van donar per complerts els objectius.
També, es va realitzar una enquesta per copsar l’opinió de les sòcies respecte els canvis i a la valoració que feien de l’acceptació de l’herència.
La realització d’aquest treball ha suposat un contacte enriquidor tant amb el món associatiu com amb l’empresarial que ens ha permès adonar-nos de la situació bancària actual i de la dificultat que ens suposa l’obtenció de beneficis en aquest sector.
Pel que fa a la hipòtesi s’ha pogut comprovar que és certa. Amb una bona gestió del patrimoni es poden obtenir beneficis periòdics, tot i que aquests de vegades poden ser negatius.