Treballs premiats

I si decidim decidir? Estudi de la capacitat d’autodeterminació del poble català per tal d’iniciar un procés cap a l’Estat propi

I si decidim decidir? Estudi de la capacitat d’autodeterminació del poble català per tal d’iniciar un procés cap a l’Estat propi

Detall

Àmbit temàtic: ECONOMIA/SOCIOLOGIA/POLÍTICA
Edició: Premiats 2013

Àrea: Dret Constitucional

Centre: Escola L’Horitzó, Barcelona

Autors: Maria Teresa Porta Orga

Nivell educatiu: 2n Batxillerat

Tutors: Anna Mitjans Castellví

Davant la situació políticament i socialment convulsa en la que es troba immersa Catalunya, aquest treball pretén dur a terme una anàlisi de la història d’Espanya i Catalunya partint del Decret de Nova Planta fins l’actualitat. L’objectiu de la recerca històrica és la definició i la demostració de que Catalunya és una nació, i per tant pot ser considerada un subjecte de drets polítics.

En el cas que Catalunya fos una nació, el dret d’autodeterminació dels pobles permetria legitimar el procés de sobirania. Llavors, caldria estudiar la viabilitat econòmica d’una Catalunya independent. Així doncs, per mitjà de les balances fiscals publicades el 2005, es procurarà copsar quina és l’actual situació financera de Catalunya així com els costos i els beneficis de la independència.

En definitiva, tot el treball gira entorn de les següents hipòtesis:

Davant el moment històric que està a punt d’afrontar Catalunya, d’exercici del dret a l’autodeterminació:

a) Catalunya té dret a portar a terme l’exercici d’autodeterminació perquè és subjecte polític com a poble.

b) Una vegada exercit el dret d’autodeterminació i declarada la independència, Catalunya és viable econòmicament.

La metodologia emprada segueix les premises del mètode científic. Per iniciar el treball s’ha partit del plantejament de dues hipòtesis que pretenen ser verificades o refutades mitjançant una part teòrica i una part pràctica. En el cas concret d’aquest treball, la part teòrica consisteix en l’anàlisi històrica de Catalunya des del 1714 fins a l’actualitat, fent grans salts als moments que són més determinants. Alhora, és també en el marc teòric on s’introdueixen tota una sèrie de conceptes econòmics i jurídics que permeten, en el marc pràctic, elaborar una anàlisi de tot un seguit de dades i legislacions.

Finalment, s’extreuen tot un seguit de conclusions de les dues premises,la teòrica i la pràctica, les quals tenen com a finalitat verificar o refutar les hipòtesis plantejades en un inici. Cal tenir en compte, que es tracta d’un treball elaborat en un batxillerat i que per tant les conclusions no són determinants ni del tot rigoroses ja que hi ha aspectes i conceptes que no s’han pogut tenir en compte.

Tot el treball realitzat ha permès la verificació de les meves hipòtesis. Malgrat això, caldria tenir en compte que en el camp de la viabilitat econòmica d’una Catalunya independent encara hi ha alguns buits i incògnites per resoldre.

Davant el moment històric que està a punt d’afrontar Catalunya, d’exercici del dret a l’autodeterminació:

a) Catalunya té dret a portar a terme l’exercici d’autodeterminació perquè és subjecte polític com a poble.

b) Una vegada exercit el dret d’autodeterminació i declarada la independència, Catalunya és viable econòmicament.


Compartiu aquest projecte