Treballs premiats

La desgràcia social i econòmica de la postguerra, mite o realitat

La desgràcia social i econòmica de la postguerra, mite o realitat

Detall

Àmbit temàtic: HISTÒRIA/GEOGRAFIA/ANTROPOLOGIA
Edició: Premiats 2017

Centre: Col·legi Jesuïtes Gràcia Kostka, Barcelona
Autor/s autora/es: Cèlia Molas Serra
Nivell educatiu: Segon de batxillerat
Tutors/es: Mª Carmen Gómez Vallecillos


Compartiu aquest projecte

Objectius

Els principals objectius d’aquest treball han estat:
– Conèixer l’economia que hi havia en el context històric de la postguerra civil espanyola.
– Conèixer el context històric en el que es trobava la societat d’aquells temps.
– Analitzar la comptabilitat de varies emprees i poder-ne fer comparacions.
– Poder comparar de manera interna cadascuna de les empreses
– Analitzar els salaris de principis de la guerra i de mitjans de la postguerra per tal de poder-los comparar. Ens servirà per poder veure l’evolució econòmica que va patir Espanya.
– Analitzar els salaris dels diversos treballadors i les diferències que hi havia entre aquests segons el sexe o segons les edats.

Metodologia

Per dur a terme aquest treball s’ha dividit en dues parts: un marc teòric i un camp de treball o marc experimental.
El primer apartat es realitza mitjançant la recerca de fonts històriques secundàries qualificades que ens permeten realitzar una explicació detallada de la temàtica escollida. Es realitza una aproximació al context històric i s’explica la part social i econòmica de la postguerra civil espanyola en una síntesi teòrica. Per tal de dur-la a terme s’han hagut de fer diverses reunions amb la tutora del treball, que ha ajudat a orientar el treball i a trobar informació de fonts fiables. El treball ha estat revisat en cada reunió.
El treball de camp consisteix en un anàlisi de fonts històriques primàries: comparació de la comptabilitat i els salaris de diverses empreses durant la guerra i la postguerra. Un cop extreta la informació s’han realitzat taules de dades, gràfics descriptius de les taules i s’han analitzat per tal d’extreure’n conclusions.

Conclusions

Arribem a diverses conclusions:
– Va ser una època molt difícil per alguns aspectes com l’autarquia, hi havia molta desigualtat econòmica i van ser necessàries les cartilles de racionament i el mercat negre.
– La societat espanyola gairebé no vivia; més aviat sobrevivia.
– Gran taxa d’emigració ja que molta gent es va veure forçada a abandonar les seves poblacions.
-Hi havia vigilància permanent pels republicans i una repressió molt dura sobretot a Catalunya, amb un gran nombre de víctimes. Tot i així la societat es revoltava.
Pel que fa al treball de camp arribem a les següents conclusions:
– Grans diferències salarials segons el sexe, salaris baixos i necessitat de subsistència.
– Eren més ven pagats els pagesos o els qui es dedicaven al camp que els de la indústria.
– La comparativa entre principis de la guerra i mitjans de la postguerra ens demostra que els salaris eren baixos en els dos casos i que per tant, els dos casos eren situacions de supervivència.
Per respondre a la hipòtesi plantejada al títol del treball, veiem que és un mite pel que fa a les grans èlits de l’empresa que cobraven suficient i les empreses tenien beneficis, però pels treballadors no és un mite escampat de boca a orella per la població queixosa, sinó que va ser una crua realitat.