Treballs premiats

La distòpia i l’ànima humana

La distòpia i l’ànima humana

Detall

Àmbit temàtic: FILOSOFIA
Edició: Premiats 2018

Centre: Institut Sòl de Riu, Alcanar

Autor: Arnau Agudo Reverter

Nivell educatiu: Segon de batxillerat

Tutora: Josefa Reverter Nolla


Compartiu aquest projecte

Objectius

Com a meta final del meu T.d.R vaig determinar-me a desmentir la màxima sentenciosa expressada en ‘Un món feliç’ que afirma de forma inapel·lable que ‘Allò que l’home havia ajuntat, la naturalesa no podia disgregar-ho’ fent al·lusió directa a l’èxit de tot un sistema de manipulació conductista i eugenèsica presumptament infal·lible amb el qual subordinaven l’esperit de tota una espècie. Tenint en compte que la manipulació humana amb fins d’esclavatge conforma el leitmotiv definitori de la distòpia, vaig decidir d’encarar-me frontalment contra aquesta proposició totalitarista postulant la reversió practicable de tots els mètodes d’alienació, possibilitant l’alliberació mental definitiva. Paral·lelament, vaig emprendre aquest treball amb la ferma decisió de provar la voluntat de ser i el lliure albir consubstancial a tota persona tot fent un retrat de l’ànima humana.

Metodologia

Vertebrat en dos apartats principals, el treball es divideix en un primer gran bloc d’anàlisi  on es presenten i s’examinen minuciosament les tres societats distòpiques així com la psicologia dilemàtica dels seus respectius protagonistes batejats amb el nom d’antiherois distòpics. Seguidament, s’introdueix un segon apartat marcat pel seu caràcter reflexiu on es despleguen i es discuteixen qüestions filosòfiques sempiternes que involucren i enfronten ambdues postures vitals: l’alienació contra l’autoconsciència. D’altra banda, el procediment que he seguit per a la realització del treball ha sigut la lectura amatent de les tres obres literàries escollides i la reflexió global de cadascun dels aspectes que sorgien puntualment i la seva relació oportuna amb els diversos subapartats que lliguen les diferents parts del treball entre si.

Conclusions

Havent finalitzat la redacció del T.d.R, el qual es bastia sobre la tesi de la insubordinació  de l’ésser humà, adduint la inalienabilitat del conjunt de drets i valors liberals inherents  a la seva condició, el sentit de la pròpia dignitat i l’anhel individual del subjecte conscient d’ésser independent, concloc ratificant-me en la meva postulació inicial, al·legant convençudament la inexorabilitat de la causa de llibertat i dignitat de l’ànima humana enfront de tota adversitat. Considero que la tesi original s’ha demostrat clarament al llarg del treball amb proves i arguments més que suficients explicitats i raonats incessantment. S’ha testimoniat la impossibilitat d’autorealitzar-se en estats exempts d’autoconsciència i la consegüent frustració i abocament de l’individu a l’evasió alienant i també s’ha vist la infravaloració de l’ésser distòpic sobre les seves pròpies potencialitats com a persona.