Treballs premiats

La doble cara dels cartells electorals a Espanya 1977-2016

La doble cara dels cartells electorals a Espanya 1977-2016

Detall

Àmbit temàtic: COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ
Edició: Premiats 2017

Centre: Institut Els Alfacs, Sant Carles de la Ràpita
Autor/s autora/es: Miriam Vila Rius
Nivell educatiu: Segon de batxillerat
Tutors/es: Joana Toro Puerta


Compartiu aquest projecte

Objectius

Els objectius d’aquest treball estaven fonamentats en la meva motivació i curiositat causant de la investigació d’aquest àmbit de la publicitat política. Principalment, es tracta de saber si darrere de cada cartell electoral hi havia o hi ha estratègies publicitàries dirigides als votants. Com la resposta va ser afirmativa, vaig procedir a analitzar els 5 cartells dels 5 partits més votats des del final de la dictadura de Franco fins el 2016 per saber a fons com havia estat la seva evolució al llarg dels anys, si a mesura que la publicitat guanyava rellevància als nostres temps també ho feia en aquest sentit i com ho feia. Finalment, també he investigat si aquesta presència publicitària tenia veritablement influència sobre els votants (segons quantitat, qualitat, etc.) Són objectius específics que poden demostrar moltes coses desconegudes i sorprenents a la ciutadania votant.

Metodologia

La metodologia emprada varia segons cadascuna de les tres parts en que es divideix el treball. En la primera part, que consisteix en una breu introducció i repàs al context històric de la publicitat, especialment de la publicitat política i les campanyes electorals, a partir dels quals s’han desenvolupat els conceptes bàsics i alguns d’especialitzats destinats a entendre el posterior treball, mitjançant la recerca, interpretació i redacció.
En la segona part, l’anomenada ‘prèvia a l’anàlisi’, s’hi introdueixen totes les dades electorals i històriques de cada elecció general tractada de les quals es pren informació necessària per a l’anàlisi dels cartells. A més, també s’ha elaborat una taula que mostra gràficament l’evolució dels partits tractats des del 1977.
Finalment, la tercera part i la més autòctona i pràctica del treball, l’anàlisi dels cartells, la qual consta de dues parts: una anàlisi individual formada per una taula que avalua conceptes com missatge, eslògan, colors, etc. i puntua quantitativament la qualitat i una anàlisi global de cada elecció general per establir quins són els millors cartells a partir de l’anàlisi de les fitxes (pàgina 9 del treball) i una taula comparativa escons guanyats/puntuació publicitària per veure si tenen relació. Finalment, he elaborat una gràfica on mostra la evolució i una taula on mostra la seva influència en cada elecció, amb els corresponents analisi i conclusions finals segons el que he analitzat de cada elecció i he plasmat en l’anàlisi final del conjunt que forma el periode del 1977 fins el 2016.

Conclusions

Les conclusions d’aquest treball es centren en respondre i complir els objectius principals plantejats, encara que es poden extreure moltes més conclusions segons com s’enfoqui la investigació. En primer lloc, s’ha evidenciat la presència de publicitat comercial darrere els cartells tant visualment com estratègicament ja que responen a molts patrons iguals. En segon lloc, s’ha demostrat clarament que la seva evolució ha estat molt gradual i positiva en quant a rellevància i sobretot en els últims anys, de qualitat, la qual és excel·lent com mostren les dades. Es marquen tres períodes els quals es parteixen en la necessitat de mantenir el govern al 1989 i al 2008 i per la qual empren tots els mitjans de recaptació de vots el millor possible, com s’observa a la gràfica, la qual és irregular a l’inici pel que fa a la puntuació però augmenta positivament fins al 2016 on l’excel·lència publicitària és majoritària. Finalment, també s’ha pogut esclarir que la influència sobre els votants és real i efectivament recapten més vots segons la qualitat del cartell com s’ha pogut demostrar a la taula que compara tot el periode del 1977-2016 segons si coincidexen el rànquig de millors cartells publicitaris amb la posició electoral que van obtenir en aquelles eleccions. Com més qualitat, més relacions obtenen, tot i que l’aparició de Podem i C’s ha fet un canvi a les del 2015. En conclusió, al llarg del treball es dennota el perfeccionament d’aquest mitjà en cada elecció, sobretot pel que fa a la simplesa visual però complexitat interior pel que fa a totes les parts que composa el cartell, amb petits detalls però directes i eficaços als votants inconscients.