Treballs premiats

La física en el patinatge

La física en el patinatge

Detall

Àmbit temàtic: FÍSICA
Edició: Premiats 2016

Centre: Institut Ramon Turró i Darder, Malgrat de Mar
Autor/s autora/es: Andrea Alen Monterrubio, Clàudia Moreno Limonche
Nivell educatiu: Segon de batxillerat
Tutors/es: Ana Becerra Cañamares


Compartiu aquest projecte

Objectius

Vam decidir investigar sobre aquest tema, la física al patinatge artístic sobre rodes, perquè ens agrada aquesta ciència i volíem adquirir nous coneixements de la matèria a través d’un esport que gaudim i practiquem des de fa anys.
Amb aquest treball preteníem ampliar els nostres coneixements físics, sobre tot de cinemàtica i dinàmica, a través del patinatge. D’aquesta manera podríem conèixer el nostre esport des d’una altra perspectiva i veure que els coneixements físics que assolim a classe són presents a la nostra vida quotidiana, en concret al patinatge artístic. També volíem comprovar si les coses que ens han dit i ensenyat des de petites són certes o són només suposicions dels nostres entrenadors

Metodologia

Per realitzar aquest treball vam seguir diferents passos:
Primerament, vam fer una recerca bibliogràfica sobre les magnituds físiques que intervenen al patinatge i sobre com podríem analitzar-les.
A continuació, vam començar la part pràctica gravant-nos realitzant un seguit de salts i piruetes. Un cop vam obtenir els vídeos, els vam introduir al programa MultiLog PRO, concretament al MultiLab, el qual ens va permetre obtenir diverses dades. Seguidament, vam utilitzar aquestes dades per a fer gràfics i, posteriorment, càlculs. Els resultats els vam classificar en taules comparatives per obtenir conclusions i veure si les nostres hipòtesis es verificaven.
Per a complementar aquest anàlisi, vam plantejar una enquesta a patinadors i patinadores amb l’objectiu d’esbrinar si les nostres hipòtesis, a més de verificar-se físicament, també eren compartides subjectivament per altres patinadors/es.

Conclusions

Respecte l’increment de velocitat a l’eix X dels salts, es confirma que:
1. Als salts picats és major que als no picats degut a la intervenció del fre.
2. Als salts dobles és major que als simples degut a un impuls major.
3. És similar entre les dues patinadores a causa d’un coeficient de fricció similar.
En canvi, no es confirma que ‘Als salts oberts és major que als tancats’, segurament per por a saltar amb els braços oberts.
Quant a l’alçada màxima, es confirma que als salts picats és major que als no picats, als salts dobles és major que als simples i als salts tancats és major que als oberts degut a un impuls major. Per contra, la hipòtesi ‘L’alçada màxima serà major com més gran sigui la velocitat inicial’ no es confirma. Pot ser degut a que l’impuls de la patinadora que duu menor velocitat és major al de la que duu major velocitat.
Totes les hipòtesis de l’increment de velocitat angular a les piruetes es confirmen i es pot veure que a menor inèrcia, major increment de velocitat.