Treballs premiats

La Segona Oportunitat. Estudi sobre el Dret Penal de Menors

La Segona Oportunitat. Estudi sobre el Dret Penal de Menors

Detall

Àmbit temàtic: ECONOMIA/SOCIOLOGIA/POLÍTICA
Edició: Premiats 2014

Centre: Escola l’Horitzó, Barcelona
Autor: Marc Deosdad Diez
Nivell educatiu: 2n Batxillerat
Tutora: Maria Rosa Casas Nicolau

 

 

Objectius:

Els objectius del treball consistien en aconseguir una resposta per a les hipòtesis que van ser plantejades a la introducció del treball. Aquestes són les següents:

  1. La jurisdicció penal dels menors és necessària i ha de ser diferent de la jurisdicció penal de l’adult.
  2. En un estat democràtic, la jurisdicció del menor és una veritable jurisdicció que aporta mecanismes de resposta davant del delicte que tenen com a finalitat aconseguir la reinserció a més del càstig del delicte.
  3. La jurisdicció penal del menor té òrgans i mesures molt avançades des del punt de vista social i cultural que tard o d’hora seran aplicades a la justícia dels adults.
  4. Malgrat la diferència de transcendència penal entre el càstig d’un menor i el càstig d’un adult, que aconsella una revisió constant del sistema, malgrat això, el dret penal del menor s’ha de mantenir diferenciat perquè en molts dels casos és una font de mecanismes nous per aconseguir un millor equilibri entre les dues funcions que té la resposta penal: el càstig pel delicte comès, i la resociabilització o recuperació del delinqüent per a la societat.
  5. En definitiva, malgrat l’aparent benignitat de la jurisdicció dels menors, aquesta és beneficiosa atesa la necessitat d’un tractament específic i preferentment recuperador del menor delinqüent.

 

Metodologia:

Per realitzar aquest treball de recerca s’ha emprat el mètode científic que ha consistit en el plantejament d’unes hipòtesis que han constituït la base del treball. El marc teòric s’ha realitzat mitjançant una cerca exhaustiva tant en llibres, lleis com internet de la informació desitjada. Després d’una lectura prèvia de les diverses informacions sobre el tema, s’ha realitzat un buidatge dels punts més importants i aquests, han estat utilitzats per tal de constituir el marc teòric.
Pel marc pràctic s’han emprat diverses metodologies. Per tal de realitzar el seguiment del procediment de menors s’ha analitzat i comparat diversos documents, tant informes psicològics, com memòries de fiscalia, documents pròpis d’un procediment de menors entre d’altres. També s’ha dut a terme un treball de camp consistent en entrevistar als diferents agents que intervenen en el procés de menors i també s’ha assistit a diferents vistes i audiències de menors. Recollir les dades de la bibliografia, l’anàlisi de documents i la seva posterior comparació, com les visites i entrevistes han permès elaborar unes conclusions i verificar les hipòtesis.

 

Conclusions:

El dret penal del menor és una jurisdicció veritable que s’ha de diferenciar del dret penal d’adults atenent a la naturalesa dels menors, a qui va adreçada la llei. Els menors necessiten d’un mecanismes específics que garanteixin la doble funció del dret penal de menors: la reinserció i la punició.
Aquests mecanismes com són el seguiment per un equip tècnic durant tot el procés i mesures d’adequació al cas concret afavoreixen a la funció abans esmentada, i algunes mesures d’aquesta jurisdicció ja s’apliquen a adults.
La transcendència és un dels temes més conflictius, socialment, d’aquesta llei, ja que hi ha molts sectors de la societat que la consideren poc efectiva o tova. Però aquesta concepció és errònia atesa la naturalesa del menor delinqüent, que com a persona en creixement i formació necessita d’altres mecanismes més resocialitzadors que restrictius per tal d’aconseguir assolir la finalitat última de la llei que és la resocialització dels individus.
El dret penal del menor s’ajusta molt bé a la realitat del col•lectiu a qui va adreçada i respecta molt bé la naturalesa i característiques dels menors, incloent les diferències entre ells i atenent en especial al cas concret.


Compartiu aquest projecte