Treballs premiats

La sinestèsia i el raonament abstracte

La sinestèsia i el raonament abstracte

Detall

Àmbit temàtic: PSICOLOGIA I PSICOFISIOLOGIA
Edició: Premiats 2018

Centre: Col·legi Jesuïtes de Sarrià Sant Ignasi, Barcelona
Autora: Aina Ruiz De Gauna De Lacalle
Nivell educatiu: Segon de batxillerat
Tutora: Núria Villalonga Barceló


Compartiu aquest projecte

Objectius

Fins al moment s’ha estudiat la relació d’aquesta condició amb la memòria i s’ha observat que l’afavoreix. L’objectiu d’aquest treball era seguir investigant sobre les possibles relacions de la sinestèsia amb habilitats cognitives. Es va decidir que se centrés en el raonament abstracte, una de les vessants de la intel·ligència, per l’observació de subjectes sinestèsics i la remarca que una majoria semblava posseir-ne en major mesura. D’aquesta manera és com es va arribar a la qüestió que regeix aquest treball des del principi fins al final: les persones sinestèsiques tenen un major raonament abstracte?

A més de voler respondre la principal pregunta, amb aquest treball l’autora es va marcar els objectius d’aprendre sobre la percepció de les persones i quines diferències hi ha envers la sinestèsica, iniciar-se en la neurociència mitjançant la lectura de manuals i l’estudi del funcionament del cervell en determinades àrees i, finalment, conèixer les possibles causes de la sinestèsia i les relacions existents entre elles.

 

Metodologia

Es va enviar un test validat de detecció de sinestèsia (The Synesthesia Battery) a persones conegudes i es va demanar que hi participés tothom. Es va mantenir un recompte dels participants mitjançant un enllaç del test a un bloc creat per al treball. Una vegada ja havia contestat una mostra prou gran, es va seleccionar a aquelles persones que ja tenien una sinestèsia comprovada pel test per a participar a les següents fases del treball. Es va crear un seguit d’experiments per tal de comprovar altres sinestèsies basats en els de Richard Cytowic i David Eagleman. Una vegada comprovades totes les sinestèsies possibles, els subjectes van fer el test de Matrius Progressives de Raven per tal de mesurar el seu raonament abstracte. Finalment, es va dur a terme una anàlisi dels resultats per comprovar si la hipòtesi inicial (les persones sinestèsiques tenen major raonament abstracte) era certa.

Conclusions

Es va observar que, una vegada fetes les comprovacions per a la sinestèsia, molts subjectes tenien percepció subjectiva de sinestèsia per a certs tipus que després no posseïen, és a dir, que la percepció subjectiva era quelcom més comú que la sinestèsia en sí, possiblement perquè la societat actual veu amb bons ulls el fenomen sinestèsic.

Tots els sinestèsics van obtenir puntuacions altes al test de Matrius Progressives de Raven, la qual cosa porta a pensar que la sinestèsia afavoreix el raonament abstracte. Com no es va observar cap tendència de cap sinestèsia concreta a una puntuació determinada, es pot afirmar que si la sinestèsia afavoreix el raonament abstracte, ho fa de manera general i no específica. En altres paraules; la sinestèsia en sí afavoreix el raonament abstracte i no cap tipus determinat.

Finalment es pot lligar aquesta observació amb algunes de les hipòtesis amb més ressò de l’origen de la sinestèsia com a possibles respostes dels resultats obtinguts. Aquestes conclusions, tanmateix, no poden ser usades universalment ja que calen més investigacions que avalin els resultats.