Treballs premiats

L’atenció a l’infant amb dèficit auditiu avui

L’atenció a l’infant amb dèficit auditiu avui

Detall

Àmbit temàtic: MATEMÀTICA
Edició: Premiats 2013

Àrea coneixement:    Estadística i Investigació Operativa
Centre:    Institut Antoni Cumella, Granollers
Autor/s autora/es:    Marc Albiol Alvarez
Nivell educatiu:    2n Batxillerat
Tutors/es:    Amara Castro Zeni, Maria Angels Roca Solergibert

Els objectius de la meva investigació són identificar quines són les Necessitats Educatives Especials (NEE) de l’infant sord en funció del nivell educatiu i grau de pèrdua auditiva, conèixer les estratègies educatives que afavoreixen el desenvolupament de l’alumnat amb dèficit auditiu (DA) a l’Educació Infantil i Primària, identificant si les estratègies utilitzades pels mestres varien en funció  del nivell educatiu i del grau de sordesa, conèixer els recursos didàctics i tecnològics que s’utilitzen a l’aula amb alumnat amb DA, comprovar si exiseixen diferències entre les estratègies i els recursos que s’utilitzen, en funció de l’etapa educativa, el grau de pèrdua, el tipues d’escola i la modalitat comunicativa i conèixer l’opinió d’alumnes, pares i mestres en relació a les hipòtesis plantejades al meu treball.

Per a realitzar aquest treball he hagut de cercar molta informació i de tractar amb experts, professionals i afectats.
Aquest treball consta d’una primera part molt important de recerca bibliogràfica en revistes especialitzades, llibres i altres tipus de documents. També he buscat informació a internet, ja que avui en dia és una font molt potent per obtenir dades, he trobat algunes pàgines web molt útils, imatges, aplicacións per saber millor com senten els sords i vídeos molt interessants.
Paral·lelament he fet recerca d’informació sòcio-cultural mitjançant una entrevista a la directora del CREDA i a una logopeda, d’on he extret molta informació sobre el tractament que reben els alumnes amb DA en l’àmbit escolar, aquesta l’he completat amb una entrevista a una professora d’una alumna sorda, un noi sord i la seva mare.
Amb la finalitat de conèixer millor el tema de la Deficiència Auditiva i tot el que comporta he anat a les XVII Jornades de formació de l’associació ACAPPS de les persones sordes en modalitat oral. També he anat a veure un curtmetratge anomentat “¿ME acompañas?” del Programa Infantil Phonak, que tractava sobre dos casos de Pèrdua auditiva, a Caixa Fòrum de Barcelona.
La segona part del treball és el tractament estadístic de les dades recollides a partir de les enaquestes. He passat enaquestes a mestres i logopedes que tenen alumnes amb DA. Després he fet el buidatge de les mateixes i amb el programa SPSS he fet l’anàlisi de les dades amb la finalitat de saber les relacions entre una sèrie de variables que he tingut en compte.

A partir de la revisió teòrica que he fet sobre el tema de la deficiència auditiva, així com d’aspectes relacionats amb la resposta educativa que s’hi dóna i de l’anàlisi estadístic i de la valoració dels resultats de les enquestes, considero que es confirma la hipòtesi inicial del meu treball: L’escola pública i concertada de les Comarques del Maresme i del Vallès Oriental de Catalunya dóna resposta a les necessitats educatives especials de l’alumnat amb dèficit auditiu de l’etapa d’Educació Infantil i Primària (312 anys), en funció del grau de sordesa.
També he pogut confirmar altres hipòtesis secundàries com si les necessitats educatives (NEE) de l’alumnat amb DA que s’identifiquen a l’escola són les que havia proposat a les enquestes a partir de la revisió bibliogràfica i documental: Comprensió Oral, expressió oral, comprenssió lectora, expressió escrita, dificultats en relacionar-se i autonomia. La modalitat comunicativa que s’utilitza a l’escola amb l’alumnat sord a la zona del Maresme-Vallès Oriental és la modalitat oral prioritàriament, només dos casos utilitzen un altre tipus de modalitat i en no estar l’alumne en un ambient bilingüe no crec que els resultats es puguin valorar positivament.
No hi ha diferència pel que fa a l’atenció que s’hi dóna a l’alumnat amb DA entre l’escola pública i la concertada. En l’atenció a l’alumnat amb DA es compta amb els recursos materials i tecnològics específics. Pel que fa als recursos didàctics, gairebé tots els alumnes disposen de un Pla Individualitzat i material adaptat. També comptan amb recursos tecnològics i aquests són diferents en funció del grau de sordesa.


Compartiu aquest projecte