Treballs premiats

L’autòpsia i el seu estudi del cervell

L’autòpsia i el seu estudi del cervell

Detall

Àmbit temàtic: MEDICINA
Edició: Premiats 2018

Centre: Col·legi Sant Antoni de Pàdua, Mataró
Autora: Carla Trucharte Alvarez
Nivell educatiu: Segon de batxillerat
Tutora: Cristina Salas Guerrero


Compartiu aquest projecte

Objectius

L’objectiu principal del treball era arribar a tenir una visió concreta del procés que s’ha de seguir en una autòpsia, des del moment en que es troba el cos en l’escena del crim, passant per la intervenció de la policia científica fins a acabar en la sala d’autòpsies i el laboratori.A més de conèixer a fons un òrgan del cos a través de l’autòpsia i veure com aquest variava en funció de diversos paràmetres tant característics d’un individu com el sexe o extern a ell com haver patit o no un traumatisme.  Un últim objectiu era arribar a realitzar un estudi estadístic a partir de 100 dades reals per a obtenir unes conclusions concretes.

Metodologia

La part teòrica es va construir a partir de la lectura de diversos llibres sobre el tema i de fer una exhaustiva recerca per internet. A més gràcies a la participació en el Programa Argó vaig poder gaudir de diverses visites al Institut de medicina legal per conèixer el procediment de més aprop. Per la part pràctica, es va poder visualitzar una dissecció d’un cervell. En l’estudi estadístic es van realitzar diveres taules per a cada paràmetre característic de l’individu en funció si havien patit o no un traumatisme i comparant les mesures per a cada part del tronc cerebral. A partir de les taules, es va fer una gràfics perque sigues més fàcil la comparació ente els paràmetres.

Conclusions

Tots els objectius del treball es van complir amb èxit. Les hipòtesis van reaultar ser totes certes i es va poder arribar a una conclusió respecte la part pràctica del treball.

L’objectiu principal del treball es va complir pel fet de que es va poder conèixer a fons tot el procediment de l’autòpsia, a més de viure de ben aprop l’Institut de medicina legal i poder observaruna dissecció. També es va poder realitzar amb èxit el treball estadístic i a aprtir d’aquest escriure unes conclusions.