Treballs premiats

LES ALGUES: SOLUCIÓ DE FUTUR? Obtenció de biodièsel a partir de microalgues

LES ALGUES: SOLUCIÓ DE FUTUR? Obtenció de biodièsel a partir de microalgues

Detall

Àmbit temàtic: ENGINYERIA I ARQUITECTURA
Edició: Premiats 2016

Centre: Institut Manuel de Pedrolo, Tàrrega
Autor/s autora/es: Irene Puigtió Bernaus
Nivell educatiu: Segon de batxillerat
Tutors/es: Rosa Farran Vall


Compartiu aquest projecte

Objectius

L’objectiu principal d’aquest treball és estudiar les microalgues i els lípids que contenen. També, es vol comparar la quantitat de lípids produïda per les microalgues cultivades en diferents medis de cultiu, que es troben en diferents condicions. I finalment, es pretén avaluar l’eficiència del procés d’extreure els lípids de les microalgues per produir biodièsel, així com els diferents mètodes que es poden utilitzar per realitzar aquest procés.

Metodologia

La primera part del treball és la part teòrica. Inicialment s’hi troba informació bàsica sobre les microalgues i la possible extracció de biodièsel. Posteriorment es tracta el seu cultiu amb la finalitat de generar biodièsel, s’expliquen les formes de cultiu a gran escala i les condicions que n’afecten el creixement. Finalment, s’expliquen els possibles processos que es realitzen per tractar les algues i extreure’n els lípids i quines condicions poden afavorir utilitzar un mètode o un altre.
Per tenir una millor percepció del tema, he visitat una planta on es cultiven microalgues per a l’aqüicultura.
A continuació, he dut a terme la part experimental. Prèviament he realitzat una prova. A partir dels resultats, he cultivat les microalgues amb diferents patrons per saber quines condicions afavoreixen la producció de lípids. I les he tractat al laboratori per poder realitzar el procés de l’obtenció de lípids amb el mètode soxhlet.
A partir de les algues que m’han proporcionat a la planta de cultiu que he visitat he realitzat l’extracció dels lípids utilitzant el mètode etanol-hexà.
Finalment he analitzat els resultats obtinguts i he formulat les conclusions del treball.

Conclusions

Els resultats obtinguts durant la realització del treball m’han permès extreure aquestes conclusions, entre altres:
Les condicions en que es cultiven les microalgues afecten molt en la seva composició bioquímica i les condicions en que augmenta més la seva producció de lípids són aquelles en que es limiten els nutrients que aquestes reben, així com l’addició de diòxid de carboni en el cultiu. També he pogut saber que els dos mètodes utilitzats, el mètode soxhlet i el mètode etanol-hexà, són viables i permeten obtenir greixos a partir de microalgues.
Finalment, trobem la conclusió més important de totes. Es pot observar que generar biodièsel a partir de microalgues no és gaire rendible, ja que calen molts recursos per realitzar totes les parts del procés, i la quantitat de lípids que se’n pot extreure és molt reduïda. Això explica perquè aquest mètode només s’ha provat experimentalment però no es realitza des d’un punt de vista comercial. L’única esperança per a aquesta innovadora idea és trobar alguna manera de modificar les algues genèticament o realitzar l’extracció després d’haver obtingut anteriorment un producte més valuós i obtenir els lípids com a subproducte.